Yazı Duyurusu

Menu

AZERİ TÜRKÇESİ

 


AZERİCE

Azerice, Azerbaycan Türkçesi veya Azerbaycanca (Azerice: Azərbaycanca, Azərbaycan dili veya türkcəsi), Türk dilleri dil ailesinin Oğuz grubu içerisinde yer alan ve bir Türk halkı olan Azerilerin ana dilini oluşturan dil.

Azerbaycan Türkiye Türkçeleri lehçe farklılıkları

Azerbaycan Türkçesi (Azerice) – Türkiye Türkçesi lehçe farklılıkları

Türkiye Türkçesinde olmayıp Azeri Latin alfabesinde olan harfler ve okunuşları:

“X” harfi k-h arasında gırtlaktan daha çok “h” sesine ağırlık vererek hırıltılı okunur. Örneğin “Yevlax”, okunuşu Yevlakh. Bu harfe kalın-hırıltılı “h” denebilir. H harfi ağzın arkasından, küçük dilden telaffuz edilir. Bazı kelimelerde “h” yı çift okuyarak da bu harf seslendirilir.  İngilizcedeki “iks” okunuşu ya da başka dillerdeki “z” okunuşu ile hiç ilgisi yoktur. Arapça’daki “خ” harfine benzer.

“Q” harfi k-g arasında gırtlaktan daha çok “g” sesine ağırlık vererek okunur. Örneğin “Qara”. Kalın “g” denebilir.

“ə” başaşağı e harfi, “e” ye ağırlık vererek, derinden/gırtlaktan æ sesi verir, kalın “e” denebilir. Bazı sözlüklerde ” ä “ olarak gösterilir. Arapça ve Farsçadan alınma kelimelerin çoğunda T. Türkçesindeki “a”nın karşılığı olarak yer alır. talim – təlim gibi. Arapça ve Farsçadaki uzun a lar ise Azerbaycan Türkçesinde de a olarak kalmıştır. kaba – qaba, katil – qatil gibi.

Türkçe-Azerice (Azerbaycan’ca) lehçe, kullanış ve okunuş farklılıkları:

Türkiye Türkçesinde de bulunan “e” harfi Azerbaycan Türkçesinde kelimelerin yalnızca ilk hecesinde bulunur. Örnekler: “ev”, “yerdə”, “eşitmədim”, “sevir”, “keçit”. Ancak Batı ve Rus kökenli kelimelerde “e” harfi kelimenin diğer hecelerinde de olur.  Örnekler: “şosse, “kompyuter”

Bazı durumlarda Türkiye Türkçe’sinde kelime başındaki “b” sesi “m” olur. Örneğin: ben – mən, bin – min

Buna bağlı olarak birinci tekil kişi zamiri (ben – mən) dışında zamirlerin hepsi ortaktır ama çekimlerinde ses uyumu yüzünden farklılıklar vardır, bana – mənə, sana – sənə  gibi.

Ortasında ‘k’ harfi ve “d” harfi olan kimi sözcüklerde bu ‘k’ harfi ve “d” harfi Türkiye Türkçe’sinden farklı olarak ünsüz (sesli) ikileşmesine uğrar çift (şeddeli) olarak yazılır. Örneğin: dokuz – doqquz, sakal – sakkal/saqqal, yedi – yeddi, sekiz – səkkiz, adım – addım, çakal – çaqqal. Burada 2. ünsüz tonlu okunur. Mesela sekkiz yazılır sekgiz okunur. Bunun gibi kelime ortasında birbirini takip eden iki tonsuz ünsüzden ikincisi tonlu söylenir: “dəftər” yazılır, defder okunur; “seçki” yazılır, seçgi okunur.

Türkiye Türkçesi – Azerbaycan Türkçesi sayılar bu şeddeleme ve yukarda belirtilen “bin – min” ses farklılıkları dışında aynıdır. Sadece Azerice’de sözlü halk konuşmalarında seksen yerine Farsçadan gelen “həşdad” yaygın kullanılır, resmi dilde kullanılmaz. Milyar ise Azerice’de “milyard” olur.

Morfoloji prensibi yerine canlı dildeki telaffuz prensibinin benimsenmesiyle ilk ve ikinci sessiz (ünsüz) harflerin yer değiştirdiği durumlar olur. Özellikle Türkiye Türkçe’sinde  ikinci hecesi ‘r’ harfi ile başlayan kimi sözcüklerde ‘r’ harfi ile ilk hecedeki son harfin yeri değiştirilerek (metatez – göçüşme) söylenir. Örnekler: avrat – arvad, toprak – torpaq, köprü – körpü, çapraz  – çarpaz, yaprak – yarpaq, eksik – eskik, öksürmek – öskürmek, ileri – ireli.

Bazı Anadolu lehçelerinde olduğu gibi  Türkiye Türkçe’sinde “k” ile başlayan kalın “k” sesleri  Azerbaycan Türkçesinde “q” ile başlar. Örnekler: kaba – qaba, kadın – qadın, kalın – qalın,  qaytarmak (geri vermek), qara, qalın, qardaş, qız. Rusça ve Batı kökenli kelimelerde bu olmaz. Örnekler: “kalori“, “kardiolog“, “kafedra” (kürsü).

Türkiye Türkçesindeki birden fazla heceli kelimelerin sonundaki bütün “kalın k” sesleri Azerbaycan Türkçesinde “q” olur. Örnekler: yaşamak – yaşamaq, yanmak – yanmaq, toprak – torpaq. uzak – uzaq. Ancak bu “q” ler konuşma dilinde “x” ya da “h” harfi gibi okunur: torpah, uzax, olarax, aldıx, alacax.

İnce k sesleri değişmez, örneğin “gülmek – gülmək“.

Eklendiği kelimeye küçültme, sevgi, acıma ve pekiştirme ifadesi katarak “c” ile başlayan -cıq, -cik, -cuq -cük: soneklerin de de bu ses uyumu kuralı geçerlidir

qulaqcıq – kulakçık, evcik, kiçicik – küçücük, oduncuq – küçük odun, anacıq – annecik, yavrucuq – yavrucak, uşaqcıq – yavrucak, küçük çocuk, borucuq (bir tür küçük tatlı kurabiye), hörükcük – kuyruk

Bazı durumlarda Türkçe’de “g” ile başlayan kelimelerde ses “k” olur. Örneğin gönül – könül, gömlek – köynek.

Türkiye Türkçesinde ince ünlülerin yanında bulunan “ğ” nin yani “eğ”, “iğ”, “üğ”, “öğ” seslerindeki “ğ” harfinin yerini Azerbaycan Türkçesinde “y” alır, sesler “ey”, “iy”, “üy”, “öy” haline gelir. Örnekler: eğer – eyer, beğenmek – beyenmek, değer – deyer, iğne – iyne, çiğnemek – çiynemek, düğme – düyme, güğüm – güyüm, öğrenmek – öyrenmek, öğüt – öyüd, böğür – böyür, eğri – əyri.

Azerbaycan Türkçesinde “ğ” ünsüzü sadece kalın ünlülerin yanında olur. Böyle durumda Türkiye Türkçesi kelimelerde bulunan “g” harfi  2. hece başında “ğ” olur. Örnekler: vurgu – vurğu, duygu – duyğu, yorgan – yorğan, dargın – darğın, karga – qarğa. Benzer şekilde: dalğa, damğa,  lovğa, qarğaşa, qovğa, sayğac, sırğa, çağa, zoğal, yırğalama, işğal.

Azerbaycan Türkçe’sinde “ğ” Türkiye Türkçes’indeki ğ ünsüzünden daha belirgin ve baskılı olarak telafuz edilir.

Türkiye Türkçe’sinde sonu “-agı, -aği”,  hecesi ile biten kimi sözcüklerdeki bu “-agı, -aği” heceleri atılarak   yerini ‘ov’ alır. Örneğin: buzağı – buzov, kırağı – kırov, kaşağı – qaşov gibi.

Azerbaycan Türkçe’sinde bir kelime “ı” ile başlamaz. Türkiye Türkçe’sinde baştaki “ı” harfinin yerini  “i” alır. Örneğin: ırmak – irmaq, ılık – ilıq, ıslah – islah, ışık – işıq, ısrar – israr. Bazı durumlarda “ı” nın önüne “y” gelir. ırgalama- yırğalama.

Bazı Türkiye Türkçesi kelimelerin başında bulunan “yü” deki “y” harfi Azerice’de düşer. Örneğin: yüzme – üzme, yürek – ürek, yüce – uca, yüz – üz, yüzük – üzük. Ancak bu düşüm her durumda olmaz, Azerice’de “yü” ile başlayan kelimeler de vardır. Örnekler: yük, yükdaşıyan (kamyon), yüngül (hafif), yüz.

Bazı Türkiye Türkçesi kelimelerin başında bulunan yi deki y harfi Azerice’de düşer. yitmek – itmek, yirmi – iyirmi.

Bazı Türkiye Türkçesi kelimelerin başında bulunan “yı” daki “y” de Azerice’de düşer. Aynı zamanda Azerice’de kelimeler “ı” ile başlamadığından “ı“nın yerini “i” alır. Yani “yı” “i” olur. Örneğin: yıl – il, yılan – ilan. yıldırım-ildirim. Ancak bu düşümler her zaman olmaz, Azerbaycan Türkçesinde (Azerice’de) “yı” ve “yi” ile başlayan kelimeler de vardır. Örneğin “yığmaq“ (monte etmek, telefon çevirmek), yırtmaq, yıxmaq, yiye (sahip), yiv.

Türkiye Türkçesine göre birtakım sözcüklerde bir değil, birkaç ses değişimi olur. Örneğin: öyle – ele, böyle – bele, yirmi – iğirmi, otlatma – otarma, toprak – torpaq, yüce – uca.

Kimi sözcükler çok farklı ses değişimine uğrar. Örneğin: dün – dünen (halk dilinde düneğin de denir).

Azerbaycan gramerinde  “bilmək” eki Türkçeden farklı olarak önündeki kelimeden ayrı yazılır. Örnek: “görülə bilməz“. Bu ek fiiller bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır BAKINIZ.

“–mı / –mi, -mu / -mü” soru ekleri halk arasında genelde kullanılmayıp, fiil sözcüğünün son hecesi uzatılmak suretiyle vurgulanarak soru cümlesi yapılır. Örneğin: kaldınız mı? – qaldınııız?, gördünüz mü? – gördünüüz?.  Resmi dilde bu yapılmaz. Ayrıca konuşma dilinde rayonlara (bölgelere) göre değişir. Mesela Nahçıvan’da, Bakü’nün yerlileri, Qazax bölgesinde herkes    “–mı / –mi, -mu / -mü” soru eklerini aynen Türkçe’deki gibi ya da  yapısı değişse bile kelimenin sonunda, fakat kelimeye bitişik olarak kullanmaktadırlar.

Türkiye Türkçesinde soru ekinden sonra gelen ekler Azerbaycan Türkçesinde soru ekinden önce yer alır. Yani soru eki daima sondadır. Örneğin: gelebilir misiniz? – gele bilersizmi? (halk dilinde genelde gele bilersiz?). Görüldüğü gibi Azerbaycan gramerinde  “bilmək” eki Türkçeden farklı olarak önündeki kelimeden ayrı yazılır. Bkz. Yukarıdaki açıklama.

Bazı durumlarda ilk hece sonundaki sessiz harf ile ikinci hece başındaki sessiz (ünsüz) harf yer değiştirir (metatez). Örneğin: tütsü – tüstü. çıplak – çılpaq.

Bazı durumlarda çoklu sessiz (ünsüz) harf yer değişimi olur, göstermek – görsetmek.

Türkçe’deki -i hali (belirtme hali) “-yı, yi” Azerice’de bazı durumlarda “-nı, -ni” şeklinde değişikliğe uğrar, kapıyı – qapını gibi. Bu konuda daha geniş açıklamalar için gramer açıklamalarımıza bakınız: TIKLAYIN

Türkiye Türkçe’sinde kelime başındaki “t” sesi bazı durumlarda Azerice’de “d” olur. Örneğin tuz – duz, tad – dad (lezzet anlamında).

Türkiye Türkçesindeki tek heceli sözcüklerdeki “k” bitimi Azerice’de bazı kelimelerde ses değişikliğine uğrar. Örneğin ak – ağ, gök – göy, uşak – uşaq.

Disimilasyon (başkalaşma), diğer bir deyişle söz zincirinde birbirine yakın ikises arasında ayrılık yaratan değişimler olur: Örneğin: yassı – yastı.  Aynı şekilde bazı Türk lehçelerindeki issi, ıssı, istık, ısık, issık (sıcak) Azerice’de isti olur.

Türkiye Türkçesindeki  v den önce gelen “a” yerine Azerice’de “o” gelir. Örnekler: av – ov, tavşan – dovşan. Okunuşlarnda dudaksıllaşma, yani bazı seslerin dudakların yuvarlaklaştırılmasıyla değişim olur: Kelime içinde o’dan sonra gelen v telâffuz edilmez; bunun yerine o uzatılır: çovdar yazılır, çoodar okunur, dovşan yazılır, dooşan okunur.

Bazı fiillerin 3. şahıs çekiminde  sondaki “r” Azerice konuşma dilinde söylenmez. …dır, “…dı“, …dırlar, “…dılar“, …dur, “...du“, …durlar, “…dular” olur. Türkiye Türkçesin’de “yoktur” Azerbaycan dilinde “yoxdu“ gibi. Resmi dilde ise ses bakımından Türkiye Türkçe’sindeki gibidir, örneğin “yoxdur“.

Türkiye Türkçe’sindeki ….yapmak genel fiili Azerbaycan dilinde belli eylem olarak ifade edilir. Örnekler. “Yemek yapmak”  denmez  “yemək bişirmeq” denir, “çay yapmak” denmez “çay dəmləmək” denir.

Türkiye Türkçesinde …ecek ile biten yumuşak sonekler Azerbaycan Türkçesinde …məli haline gelir. Örnekler: yiyecek – yeməli, içecek – içməli, görülecek – görməli, gülünecek (gülünç anlamında) – gülməli gibi. Diğer taraftan …acak kalın sonekinde sadece lehçe bitim farkı görülmektedir. Örnekler: yakacak – yanacaq (yakıt anlamında), tutacak – tutacaq , oturacak – oturacaq, durulacak yer (durak anlamında) – dayanacaq gibi.

Türkiye Türkçesinde ünlü uyumuna aykırı olan –ki aitlik eki, Azerbaycan Türkçesinde ses uyumuna bağlı olarak kullanılır. Örnek: yanındaki – “yanındakı”. Çoğu kez yabancı kökenli sözcükler de ünlü uyumuna girerler: bahçe – bağça, halde – halda. Diğer taraftan -da / -de ve -gıl / -gil ekleri Türkiye Türkçesindeki gibi ünlü uyumsuz kullanılır. Mesela: vətəndaş, halamgil.

Azerbaycan Türkçesinde sözcük başına “h” ilişmesi yaygındır. örümcek – hörümçək, örgü – hörgü, örmek, hörmek, ürme – hürmə gibi.

Türkiye Türkçe’sinde sözcük başındaki “b” bazı durumlarda “p” olur. balçık – palçıq, pişmek – bişmək.

Türkiye Türkçe’sinde sözcük başındaki “g” bazı durumlarda “k” olur. gönül – könül, göçme – köçmə, gibi – kimi

Azerbaycan Türkçesinde sözcük sonunda Türkiye Türkçe’sinden farklı olarak -b, -c, -d, -g  harfleri olabilir.  Bu durumda Türkiye Türkçe’sindeki -p yerine “–b”; kitap – kitab, hitap – xitab,  durup – durub, -ç yerine “-c”; aç – ac,  taç – tac, t yerine “-d”; armut – armud, avrat – arvad, dört – dörd, süt – süd, k yerine “-g”; fenalık – fenalıg, faik – faig, renk – rəng, denk – dəng (bazı durumlarda) gelir. 

Türkiye Türkçesinde d ve t ile başlayabilen sonekler, Azerbaycan Türkçesinde sadece d ile başlar. Örnekler: atdır,  gelmişdi, yoxdur. Ayrılma -den hali de böyledir. Örnekler: atdan, fındıqdan.

Türkiye Türkçesinde Arapça ve Farsça kökenli kelimelerde iki ünsüz arasında ünlü türemesi görülürken; Azerbaycan Türkçesinde bu kelimeler, çoğunlukla asıl şekillerini korurlar. Örnekler: asır – əsr, devir –dövr, özür– üzr, hüküm – hökm, vakit – vaxt, asıl – əsl.

Küçük ünlü uyumu-  Öz Türkçe kelimelerin ilk hecelerindeki ünlülerin düz veya yuvarlak oluşlarına göre onu takip eden hecelerdeki ünlülerin, kelimenin ilk hecesi düz ünlü (a, e, ı, i) ise yine düz, yuvarlak ünlü (o, ö, u, ü) ise dar yuvarlak (u, ü) veya geniş düz (a, e) olarak gelmesi kuralıdır.

Türkiye Türkçesinde uyuma girmeyen bazı kelimeler Azerbaycan Türkçesinde uyuma girerler: xoruz – horoz, xəmir – hamur, çamır – çamur, qovurma – kavurma, vs. Yabancı kelimelerde bu uyum aranmaz: futbol, termos, termometr, telefon, pedagog, mumiya.

Kaynak: Bülent Pakman

https://bpakman.wordpress.com/turkler-icin-azerice/turkce-azerice-farkliliklar/

Türkiye Türkçe’sine göre farklı kelimeler: http://wp.me/PAexV-1lX   

Lehçe farklılıkları: http://wp.me/PAexV-29P 

Fiil çekim farklılıkları: http://wp.me/PAexV-1w1

Gramer: Azerbaycan Türkçesi Grameri

Diğer gramer farklılıkları:   http://wp.me/PAexV-1NJ

Azerbaycan Türkçesi cümle yapısına ait örnekler: http://wp.me/PAexV-2Gx

Azerbaycan Türkçesi nasıl bir dil? Azerbaycan dili ile ilgili geniş bilgiler: http://wp.me/PAexV-3v3AZERİCE AŞK SÖZLERİ

– Sen en buyuk sevgiyi hak edecek qeder mukemmel, herkesin sevmeyi hak etmeyeceyi qeder ozelsen.

– Seni sevirem cunki, senin gulumsemen bele gunesin doqusu kimi insana herseyi unutdurur.

– Sene duyduqum sevginin, en kicik zerresini bir basqasina duysaydim ona onun uqruna feda edebileceyim en deyersiz sey canim olardi.

– Sen seni ozleyenin ozleminden xebersiz ozlenmektesen, Sen varya ozlenilenlerin icinde birdenesen!

– Bir cercive asdim otaqimdan ama ici bos. Niye bos -deye sorusma cunki onsuzda hara baxsam seni gorurem.

– Xeyallarin gercek, umudlerin ise sonsuz olsun, umud ile yasa sevgi ile qal.

– Xeyir gede bilmezsen bir yere. Seni heps etmisim gozlerimin icine. Istesen qacamaqi bir kere dene. Ilisib qalarsan kipriklerime.

– Bulud kimidir menim qelbim. Basqa ureklerle toqqusar, yaqislar yaqdirar ama bu yaqisda ancaq sevdiyim insanlar islanar. Bax indi saclarina, 100% yasdir.

– Birine verilen deyer onun uqruna feda edile bileceklerle olculurse onda gozunu ac ve etrafina bax. Gorduyun her seyi sene feda ede bilerem ama sakin aynaya baxma.

– Bir urek nelere qadir olarsa, bir can bir cani neqeder severse, bir damardan ne qeder qan kecerse, yasamaq olume ne qeder deyerse sen de menim ucun o qeder deyerlisen.

– Sevginle saralib solacaq qeder, sevginle baxtiyar olacaq qeder, uqruna canimi verecek qeder sevirem desem inanarsanmi?

– Senin olan her seyi sensizliyi bele sevirem.

– Silib basdan yasama sansim olsaydi eger qusursuz olmaqa calismaz, rahat buraxirdim ureyimi, qorxmazdim daha cox risqe girib sene asiq olamaqdan.

– Sen menim gozlerimde saf bir gercek, ureyime bahar getiren bir ciceksen. Sen bedenimdeki yumusaq qudret, konul baxcamda ucusan bir kepeneksen.

– Seni her dusunduyumde ureyime bir dene ulduz sekli cekirem. Menim indi bilirsen nece dene ulduzum var? Menim artiq bir goy uzum var.

– Seni dusunduyum zaman senin meni dusunub dusunmediyinin dusuncesi dusundurur meni.

– Sevirem your eyes, cunki onlar very nice, ne olar bir defe look at me, sonra don`t forget me, qelbim tik-tak for you, because I LOVE YOU.

– Seni esil insanlarin menasiz sevgisi ile deyil, menasiz insanlarin esil sevgisi ile sevdim.

– Sevgi ele soyuqda agac altinda titresmekdir, acini ve sevinci soyuqda agac altinda titreserek paylasmaqdir.

– Sevirem seni olumsuz bir ask ile, butun qelbim, heyatim seninle, olecek bele olsam bu qelb ile, son nefesimde qisqiracam Seni Sevirem deye.

– Sehifeni ac ureyimi goreceksen, ureyimi ac sirrimi goreceksen, sirrimi ac iki kelime goreceksen: Seni Sevirem.

-Sen (S)ene inan hec kime inanma. Sen (S)eni sev hec kimi sevme. Sen (S)ene guven hec kime guvenme. Moterizedeki “S”-leri “M” ile oxu hec kime deme.

– Gozlerin sular qeder seffaf, gulusun bir usaqin gulusui qeder mehriban, mene menden ayri kecirdiyin her ani anlat.

– Gozlerimde gezdirdiyin gozlerine, senin sevginin verdiyi guvene, kelimelerimi oqurlayan dodaqlarina, qisacasi senin ucun cox darixiram.

– Gozlerin gozlerimde, ellerin ellerimde, askin icimde ve ruhun bedenimde olduqu muddetde seni cox sevmeye davam edeceyem.

– Guller soylesin sene olan sevgimi, guller soylesin yalnizliqimi, caresizliyimi, yavas yavas eriyen ureyimi guller soylesin men soylesem inanmazsan.

– Gulmek ucun xosbext olmaqi gozleme, belke de xosbextlik senin gulusundedir, sakin aqlayim deme, belke bir yerlede senin bir tek gulusun uchun yasayan biri vardir.

– Gulu sev amma tikani eline batmasin, ele birini sev ki, seni hec unutmasin, sev-sevil amma unutma, eger bilmirsense sevmeyi onda dasima o ureyi.

– Heyatda o qeder xosbext ol ki, gozyaslarindaki xosbextlik, xosbextliyi axtaran xosbextsizlere teselli olsun.

– Her seher oyanib uzunu gunese verdiyinde, gucunu ala bilmezsen isti sevgilerden, unutma sakin bir sevgiden min sevgi doqur ve o sevgilerden yepyeni bir dunya qurulur.

– Herseyin bir evveli ve sonrasi vardir deyirler. Bu yalandir mence. Senden once vardim ama belke canim senden sonra olmayacaqam inan.

– Heyata deyer bir yasam, sevmeye deyer bir ask, dostluqa deyer bir dostluqdan esla elcekme. Ne eskik ne de artiqini axtar, seni incidenle esla vaxt kecirme.

-Heyata neye geldiyimi dusunmeye baslamisdim. Seni gorenden sonra basa dusdum dunyaya gelis sebebimi.

– Heyatda ele birini sev ki, sen onun ucun olmeyi dusunerken, o senin ucun coxdan olmus olsun.

– Her dostluqun goyuzunde bir meleyi varmis. Yer uzunde biten dostluqlar ucun goyuzunde melekler aqlayarmis. Sene and olsunki bizim meleyimiz hec vaxt aglamayacaq.

– Hamini seve bilerdim Sevmeye senden baslamasaydim.

– Heyatda menim ucun en deyerli seyi sene vermek isterdim. Ama seni sene vere bilmerem ki.

- Goy uzunden ozun ucun bir uIduz sec. Senin geder parIag ve gozeI oIsun, birini de menim ucun sec, parIagIigi onemIi deyiI teki sene yaxin oIsun. 

- Unutma sen menim oz canimdan cox deyer verdiyimsen. BiI ki ne oIursa oIsun her zaman ucun ureyimdesin. 

- Gecenin sessizIiyini dinIe icindeki meni duyacagsan.QaranIiga bax uzumu goreceksen.EIIerini geIbine goy gozIerini bagIa sene ruhumu yoIIuyuram birazdan opuIeceksen. 

- Ya menim gozIerimdir seni bambasga goren, ya da her kesin gozIeri kordur! 

- QeIbimi girmag suya yazi yazmag geder cetindir. KonIumu aImag gunese toxunmag geder cetindir. Sen suya yazi yazmagi bacardin, indi gunesin batmasini gozIe.

- BiIirem sen bir uIduzsan etrafinda bir çox pIanet var. Amma unutmaki men Dünyayam ve ancag mende heyat var! 

- Seni dusunduyum zaman senin de meni dusunub-dusunmediyini dusunende meni dusundurur. 

- Heyata niye geIdiyimi dusunmeye basIamisdim, seninIe tanis oIandan sonra basa dusdum dunyaya geIis sebebimi.

- Çoxdur sene sozIerim, agIima geIdikce soyIerim, bu fani dünyada güIüm men sensiz neyIeyim? 

- GozeIsen, sirinsen, birceciyimsen.MeIekmisen? Seytanmisani BiImirem nesen.EIden eIIere atsanda oIar, men seni sevirem, sen sevmesende oIar

 - Heyatda eIe birini sev ki, sen onun ucun oImeyi dusunerken O senin ucun coxdan oImus oIsun.

 - Ay isigindadir sevgiIiye duyuIan hesret ve sevgiIine hesret oIdugun geder de ona yaxinsan! Unutma, yagisin yagdigi geder isIagsan, günesin isittiyi geder gizmar. 

- 7 dagdan 7 ayri 7 ari getirseIer, 7 arinin 7 ayri baIini getirseIer 7 dene giziI gasiga goysaIar menim geIbimdeki esgim geder sirin oImaz.

 - Qezebini yarpagIara yaz payizda toküIsün, dertIerini küIeye yaz esdiyce uzagIara aparsin, sevgimi geIbine yaz oIende seninIe basdiriIsin!.

 - Günese baxabiIerem amma üzüne esIa, atesi tutabiIerem eIini esIa, canimdan keçerem amma senden esIa, düneni unutsam beIe seni esIa.

 - Axtardigin ne varsa biIki sende tapmisam. Sende evveI yox idim seninIe var oImusam. Sendedir butun hicran, umidIer. Meni mende axtarma men artig sen oImusam!

- QeIbimde bir guI besIedim adini esg goydum gopardiIar. QeIbimde bir guI daha besIedim.Adini mehebbet goydum tapdaIadiIar.QeIbimde bir guI de besIemeye basIadim. Adini hesret goydum, heIe de yasadirIar. 

- Bir can dusun bedensiz,bir beden dusun geIbsiz, bir geIb dusun sevgisiz, bir de meni dusun sensiz.

 - Sen gozIerimde bir damIa yas oIsaydin seni itirmemek ucun omru boyu agIamazdim.

 - Kucede birini gordum.SanciIdi gozIerim gozIerine.Asig oIdugumu zenn etdi meni ozune.HaIbu ki, ne biIsin benzeyir gozIeri gozIerine. 

- EvveI yixiIdigimda gaIxmagi, oyrendim.Sonra aIova toxundugumda acini. Sevmeyi, seviImeyi oyrendim.Daha sonra ise terk ediIib gozIemeyi. Sayende unuduImag? da oyrendim. YaIniz unutmagi oyrene biImedim.

- EIe bir agaca guven ki hec gurumasin,eIe birini sev ki hec unutmasin, sev amma movsumIuk oImasin, yayda yasiI oIub gisda soImasin.

 - Darixdigin senin cunki darixirsa darixmag gozeIdir, Donecekse gozIediyin gozIemek gozeIdir. Sevirse sevdiyin bax eIe bu her seye beraberdir.

 - MesafeIer kicik sevgiIeri yox eder, boyukIeri ise artirar. Nece ki, kuIek sami sondurur, atesi aIovIandirir

- Bir sirin guIussh vurdu meni en derinden. Baxanda gamasdi gozIerim gozeIIiyinden. Sevirem sozu yixdi meni en derinen, Burax izimi ey peri eyer sevmeyeceksen!

 - Kucede birini gordum. SanciIdi gozIerim gozIerine. Asig oIdugumu zenn etdi meni ozune. HaIbuki, ne biIsin benzeyir gozIeri gozIerine.

 - Men senin meni seve biIme ehtimaIini sevdim 

- Heyatindaki üzüntüIer sahiIdeki ayag izIeri geder keçiçi ve xosbextIikIer ise mermere yaziImis yaziIar geder gaIici oIsun. 

- Men seni esI insanIarin sade sevgisi iIe yox, sade insanIarin esI sevgisi iIe sevirem. 

- Sevgi insanin hem dostu hemde dusmanidir. Insani onun kimi yixan, onun kimi sevindiren bir sey daha yoxdur heyatda. 

- QeIbimde 3 cicek boyutdum.Sevmek, seviImek ve gozIemek. Sen bunIardan ikisini gopartdin.Mene ancag biri gaIdi; gozIemek!

 - Bizim buraIarda her uIduz axanda biri oIür. Sizde ise arzu tutuIur. Sizin arzuIarinizin çin oImasi üçün bizden birinin oImesimi Iazimdir? 

- Kash ki, sen men oIaydın. Seni sevmeyin ne geder cetin oIdugunu hiss edeydin.Kas ki, men sen oIaydim.Bu geder seviImeyin Iezzetini duyaydim.

 - Dunyani gozeI oIdugu ucun deyiI, icinde sen oIdugun ucun sevirem.

 - Dunyada bir cox insan var. Bezisi duyguIu bezisi duygusuz, bezisi gorxuIu bezisi gorxusuz. 

- Bezisi agIayib bezisi guIur amma gozeIIikIere ve xosbextIiye Iayig oIan bir insan var o da indi mesajimi oxuyur 

- ‘Esg bir teatra benzeyir, bu teatrda en cetin obrazi mene veribIer:-evveI sev, sonra unut!’.

 - AgIamag isteyirsense agIama! Cunki, yaIniz senin guIusun ucun yasayan biri var.

 - Esg denizden çingiI topIamaga benzer, evveI tek-tek yigirsan sonra bir-bir atirsan. Sadece beziIerini atmaga üreyin geImir ve sen atiImayanIardansan!

 - Meni bu evde, bu meheIIede, bu kucede, bu seherde gormesen, onda biI ki, men senin gozIerinin xeyaIa daIdigi yerdeyem.

 - Bagır dunyaya butun gucunIe ve ya piciIda guIagima sessizce.Nece isteyirsen eIe eIe, yeter ki mene seni sevirem soyIe.

- KuI oImus ates yanarmi? Buz tutmus su axarmi? Bu gozIer seni sevdi basgasina baxarmi? 

- Meni bu evde,bu meheIIede,bu kucede,bu seherde gormesen, onda biIki,men senin gozIerinin xeyaIa daIdigi yerdeyem.

 - GuIIerin hamisi gozeIdi amma senin geder deyiI, seni her kes sevir amma menim geder deyiI. Axtardigin ne varsa biIki sende tapmisam. Sende evveI yox idim seninIe var oImusam. Sendedir bütün hicran, ümidIer. Meni mende axtarma men artig sen oImusam!.


azerice, azeri, azerbaycan, azeri sözleri, azerice sözler, azeri atasözleri, azeri aşk sözleri, azerbaycan sözleri, altın sözler, azeriler, azeri türkçesi, azerbaycan dili, azerbaycan türkçesi, 


Share This:

Söz Harmanı

I'SİTEMİZDE; en güzel dualar, ayetler, hadisler, altın sözler, anlamlı öğütler, altın tavsiyeler, aşk sözleri, aşk şiirleri, şairler ve yazarların hayatları, eserleri ve eğitim ders notları sizlerin istifadesine sunulmaktadır......

Yorum Yok " AZERİ TÜRKÇESİ "

Sitemizle ilgili yorum ve tavsiyelerinizi bekliyoruz...

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM