Yazı Duyurusu

Menu

Browsing "Older Posts"

AHİR ZAMAN

26 Şubat 2021 Cuma / No Comments
ahirzaman alametleri nelerdir, ahirzaman ne zaman, ahirzaman nedir, altın sözler, cehennem, cennet, ahirzaman hadisler, iblis, maşaallah, resimli sözler mevlana, sureti hak, şeytan, takva, vefa,

Dikkat et!
Ahir zaman bu.
Nefsine uyup da surete aldanma.
İblisin bile maşaallah dediği kullar var.
Seveceksen sev; vefa  nedir? takva nedir bileni?
İçinde cennet saklayan kullar var... Hz. Mevlana

*
ahirzaman alametleri nelerdir, ahirzaman hadisler, ahirzaman ne zaman, ahirzaman nedir, altın sözler, cehennem, cennet, iblis, maşaallah, ödev notları, resimli sözler mevlana, şeytan, takva, vefa, 

AHİR ZAMAN NEDİR? NE ZAMANDIR? ALAMETLERİ NELERDİR?

Kâinatın Efendisi ümmetinin geleceği ile ilgili endişeleri olmuştur. Zamanın bozulacağı, bozulan zamanda insanlığın ve de mü'minlerin bozulacağını açık bir ifade ile haber vermiştir. Kâinatın Efendisi'nin ümmetinin geleceği ile ilgili haberlerini incelediğimizde bugün bu haberlerle yüz yüze olduğumuzu görmekteyiz. Şimdi sizleri Efendimizin mübarek sözleri ile baş başa bırakıyoruz: 

Kâinatın Efendisi buyurdu ki: 

• İnsanların başına bir zaman gelecek ki, onlardan faiz yemeyen kalmayacak, yemese bile tozu onlara bulaşacaktır. 

• Birçok kişi, az bir dünyalık karşılığında dinini feda edecek. 

• Kazanç, belirli kişiler arasında dolaşacak, dar gelirliler açlık ve sıkıntıya düşecek. 

• Kabirler süslenecek ve Kur'an, kazanç getiren bir meta hâline gelecek... 

• Fitne her eve girecek ve tecrübesiz gençler başa geçecekler. 

• Kur’an’dan bir resim, İslâm'dan bir isim, Müslüman'dan bir cisim kalacak. 

• Üç şey çok kıymetlenecek; Helâl para, kendisiyle amel edilen sünnet ve candan bir dost. 

• Ecnebiler çoğalacak ve müslümanlara galebe edecekler. 

• Sonradan gelen nesiller, önceden gelenlere sövüp sayacaklar. 

• Mihnet, belâ, musibet artacak, rahat ve huzur kalmayacak, kimse eliyle bunları önleyemeyecek. 

• Bir Müslüman, koyundan daha âciz olacak, hor ve hakîr görülecek. 

• İlim azalacak, cehalet, anarşi ve cinayetler artacak, adam öldürmek, hafif bir suç sayılacak. 

• Hilesiz iş yapılamayacak, tacirler ve yazarlar artacak kalem bollaşacak. 

• Kişi, elbisesini sakındığı kadar dinini sakınmayacak ve fakirler de namaz kılmayacak. 

• Akrabalık bağlan kopacak ve selâm, sadece tanıdık olanlara verilecek. 

• Zenginler ticaret için, hafızlar riya ve gösteriş için hacca gidecekler. 

• Büyükleri merhametsiz, küçükleri hürmetsiz olacak çocukları terbiye, köpekleri terbiyeden daha zor olacak. 

• İnsanlar, kötülüklerden birbirlerini sakındırmayacaklar ve iyiliği emretmeyecekler. 

• Minareler çoğalacak, camiler süslenip ziynetlenecek (kilise ve havralar gibi) ve içlerinden yüksek sesler gelecek. 

• Hâinlere emin, emin olanlara hâin denilecek ve “şurada emin bir insan vardır” denilecek kadar emin insan sayısı azalacak. 

• Kişiye, şerrinden korkulduğu için ikramda bulunulacak. Görünüşte dost fakat esasında düşman insan sayısı artacak, sözler hep yalan ve birbirine muhalif olacak, amir ve memur çok, doğru iş yapan az olacak. 

• Yıldızlar (fal) doğrulanacak ve kader yalanlanacak. 

• Allahü Teâlâ (C.C.) apaçık inkâr edilecek. 

• Âlicenaplık, izzet-ikram ve cömertlik duyguları kaybolacak ve haklar para karşılığında satılır hâle gelecek. 

• Cemaatin inancı zayıf, ibadeti taklit olacak, hafızlar çok, ama âlim bulunmayacak. 

• Zenginlere itibar edilecek, cimrilik artacak, zekât ağır bir borç olarak kabul edilecek. 

• Âlimler, para ve dünyalık karşılığında ilim öğretecek, âhiret ameli ile dünyalık talep edecekler. 

• Dinden gayrı hususlar için öğrenim yapılacak. 

• Erkekler kendilerini kadınlara, kadınlar da erkeklere benzetecekler. 

• Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla münasebetsiz alâkalar kuracak. 

• Her tarafta şarkıcı ve çalgıcı kadınlar zuhur edecek. 

• Söz kadınlarda olacak ve zina yaygınlaşacak. 

• Kadınlar, saçları deve hörgücü gibi, sokaklarda dolaşacaklar. 

• Haram işlemeyi kolaylaştıran imkânlar artacak, gençler günah işlemeye ve kötülük yapmaya çok meyledecekler. 

• İmanı kalpte tutmak, kor ateşi elde tutmak kadar zor olacak, kişi gece mü'min yatacak, sabah kâfir olarak kalkacak veya bunun tersi olacak. 

• Dünya işlerine dalınıp âhiret unutulacak, Allah'ın kitabıyla hükmetmek, ayıp sayılacak. 

• Büyük ve gösterişli binalar yapılacak ve bunlardan dolayı sokaklar daralacak. 

• Yırtıcı hayvanların derileri tabaklanarak çeşitli giyim eşyası yapılacak. (Kürk, manto ve benzeri...) 

• Sabah giyilen elbise başka, akşam giyilen elbise başka olacak. Önünüze yemeklerden birisi gelip diğeri gidecek ve Kabe'nin örtüldüğü gibi, evlerinizin duvarları halılarla süslenecek. 

• Ümmetimin erkekleri şişmanlayacak ve semizleşecekler. 

• Dedikodu, yaygın bir hâl alacak. 

• Herkes “kazanamadığından ve geçinemediğinden” şikâyetçi olacak. 

• Yalancı şahitlik ve boşanmalar artacak, ani ölümler sık görülecek. 

• Mal çoğalıp sel gibi akacak, mal sahibi malına tapacak ve tüccarların çoğu hilekâr olacak. 

• Kişi, karısına itaat edip anasına âsi olacak ve arkadaşına yaklaşıp babasından uzaklaşacak. 

• Gönüller birbirini sevmez olacak, dinde ve dünyalık işlerde muhtelif görüşler belirecek, kardeşler bile dinde ve mezhebde ihtilâf edecekler. 

• İmar edilen şeyler harap edilecek, harap olanlar ise imar edilecek. 

• Fâsıklar başa geçecek ve konuşmasını bilmeyenler halka hitab edecekler. 

• Arap arazisinin çölleri, nehirlere ve yeşilliklere kavuşacak. 

• Köylüler şehirlere akın edecek ve ne idüğü belirsiz deve çobanları, bina yaptırmakta birbirleriyle yarışacaklar. 

• Faize alış-veriş, rüşvete hediye denecek, tefecilik artacak, helal-haram unutulacak, para gelsin de nerden gelirse gelsin denilecek. 

• Zaman kısalacak. Bir sene bir ay gibi, bir ay bir hafta gibi, bir hafta bir gün gibi geçecek, bir günün geçmesi ise bir yaprağın yanması kadar çabuklaşacak, hiçbir şeyde bereket kalmayacak. 

KAYNAKLAR: 

1- Riyâzüs-Salihîn, İmam Nevevi, Terc: Mehmed Emre. 
2- Tezkiret-ül-Kurtubî, imam Şaranî. 
3- Kıyamet Alâmetleri Râmuz el-Ehadis'ten Dersler, ist. 1983 
4- Kitab ül-Keşf, Celâleddin-i Suyutî, El yazma eser Süleymaniye Kütüphanesi. 
5- Kıyamet Alâmetleri, Muhammet! el-Hüseyni, Terc: Naim Erdoğan. ahirzaman alametleri nelerdir, ahirzaman hadisler, ahirzaman ne zaman, ahirzaman nedir, altın sözler, cehennem, cennet, iblis, maşaallah, resimli sözler mevlana, ödev notları, şeytan, takva, vefa, 

HZ. ÖMER'İN SÖZLERİ VE HAYATI

19 Şubat 2021 Cuma / No Comments
hz ömer hayatı, hz ömer sözleri, hz ömer tavsiyeleri, hz ömer dönemi, dört halife hz. ömer, hz ömer adaleti, hz ömer sözleri resimli, hz ömer kimdir, hz ömer hayatı kısa,

Hz. Ömer'in Hayatı 

Adaleti, cesareti ve devlet yönetimindeki üstün başarısıyla meşhur olan Hz.Ömer (r.a), tüm insanlığa İslam'ın kazandırdığı örnek ve eşsiz büyüklerden biridir. Hz. Ömer'in nesebi, Peygamberimiz'in nesebi ile sekizinci cedde birleşir. Babası Hattab, annesi ise Ebu Cehil'in (Amr b. Hişam) kızkardeşi Hanteme binti Hişam'dır. En meşhur rivayete göre hicretten kırk sene evvel doğmuştur. Buna göre, Peygamberimiz'den 12 veya 13 yaş küçük olduğu anlaşılmaktadır.

Hz. Ömer'e çocukluğu zamanında babası tarafından deve çobanlığı yaptırılmakta idi. Bu meslek Araplar arasında hakir görülmezdi. Hz. Ömer bütün gün develerin arkasında dolaşır, yorulduğu zaman biraz istirahat etmek isterse, babası tarafından dövülürdü. Hz. Ömer (r.a) halife olduktan sonra bir gün çobanlık yaptığı havaliden geçmiş, orada gözleri yaşararak şunları söylemiştir; "Ya Rabb, ne büyüksün! Hayatımda öyle bir zaman geçti ki, buralarda deve güder, bîtab kalarak biraz dinlenmek istediğim zaman babam beni döverdi. Bugün ise en yüksek makamı deruhte etmiş bulunuyorum. Ve Allah'tan gayrisine baş eğmiyorum".

Delikanlılık çağında Arap eşrafının meşgul oldukları yüksek işlerle vakit geçirmiştir. Ensab ilmini öğrendi. Arap dili ve edebiyatı ile uğraştı. Bu sebeple kuvvetli bir hatip sayılırdı. Ata binmek, silah kullanmak, güreşmek onun en başta gelen zevlerindendi. islam'dan önce okuma-yazma bilen nadir kimselerden biri idi. Ticaretle de uğraşırdı. Bu sebeple Şam ve Irak'a seferleri olduğu, bu esnada Arap ve Acem hükümdarları ile görüştüğü biliniyor.

Hz. Ömer, yirmiyedi yaşında, kızkardeşi Fatma binti Hattab ile eniştesi Sadi bin Zeyd'in gayretleriyle müşlüman olmuştur. Müslüman olmasında işittiği Kur'an ayetlerinin tesirini bütün tarihçiler kaydekmektedir. Müslüman olduğu gün İslam'la şereflenen erkeklerin sayısının kırkı bulduğu rivayet edilmiştir. Hz. Ömer'in müslümanlığı kabul etmesi, İslamiyet tarihinde yeni bir devir açtı. O'nun alenen müslümanlığı kabulü ile müslümanlar ilk defa Kabe'de cemaatle namaz kıldılar. Hz. Ömer'e, hak ile batılı birbirinden ayırd edici anlamına gelen el-Faruk lakabını bizzat Peygamberimiz vermiştir.
Medine ye hicrete müsade edildikten sonra Ashab'dan bazıları Medine'ye gittiler.

Diğerleri gizlice hicret ederken, Hz. Ömer aleni olarak hicret eyledi. "Anasını ağlatmak, evladını yetim ve karısını dul bırakmak istiyen kimse, şu vadinin öte tarafında bana kavuşsun"! dedi. Mekke'nin ileri gelenleri bu meydan okuyuşu duydukları halde arkasına düşen olmadı.

Peygamber Efendimiz'in irtihaline kadar, O'nunla birlikte bütün gazvelerine, muahedelerine, idari tedbirlerine, İslam için vuku bulan bütün teşebbüslerine iştirak etmiştir.

Bedir'de ilk şehit düşen, Hz Ömer'in kölesi Mihca'dır. Bu gazvede, Hz. Ömer, dayısı olan As bin Hişam'ı bizzat katletmiştir.

Uhud, Hendek, Hudeybiye, Mekke'nin Fethi, Tebük Gazvesi'ndeki rolünü anlatmak yerine, Hz. Ebu Bekir'in hilafeti zamanındaki hizmetlerinden kısaca bahsedip kendi halifeliği dönemi hakkında da birkaç hususa temas edelim. Hz. Ebu Bekir'in halife seçilmesinde en etkin rolü oynamış, irtidat olaylarının tenkilinde, Kur'an'ın toplanmasında kıymetli hizmetleri olmuştur. Hz.Ebu Bekir'in tavsiyesi üzerine Ashab, Hz. Ömer'i halife seçti.

Ön yıllık hilafeti döneminde büyük işler başardı. İran, Irak, Suriye ve Mısır'ın fethi gerçekleşti. Binlerce insan İslam'a girdi. En çok adalete dikkat etti. "Hz.Ömer'in adaleti" tabiri sadece müslümanlar tarafından değil, tüm insanlığın ortak örnek ve övüncü olmuştur. Devlet idaresini sağlam esaslar üzerine oturtmuş ve birçok yeni müesseseler kurmuştur. Görevlendirdiği memurları çok dikkatli seçmiş, akrabasından hiç kimseye devlet hizmetinde görev vermemiştir. Ashab'a ve ihtiyaç sahihlerine derecelerine göre yıllık tahsisat vermiştir.

Hz. Ömer, uzun boylu, buğday tenli, geniş alınlı, saçları dökük ve bıyıkları uzun idi. Yetiştirdiği çocuklarının hepsi, tarihte iz bırakacak kadar önemli roller oynamıştır. Kızı H. Hafsa (r.a) Sevgili Peygamberimiz'in (s.a.v) pak zerrelerinden biri idi. Kur'an, hadis, fıkıh ilimlerine çok hizmeti geçmiştir. Zahidane bir hayat yaşamıştır.

Evinin yevmiye masrafı on dirhemi geçmezdi. Hz, Ömer, kendi icadı olan Hicri Takvim'le, 23 yılında Zerdüşt bir köle olan Ebu Lülü Firuz tarafından suikastle şehit edildi.

Hz.Aişe’nin muvakatiyle Hz. Peygamber'in ve Ebu Bekir'in yanına defnedildi.

hz ömer hayatı, hz ömer sözleri, hz ömer tavsiyeleri, hz ömer dönemi, dört halife hz. ömer, hz ömer adaleti, hz ömer sözleri resimli, hz ömer kimdir, hz ömer hayatı kısa,

HZ. ÖMER SÖZLERİ

”Dicle kenarında bir kurt bir koyunu yese, Allah adaleti gelir onu Ömer’den benden sorar.”
*
”Gözü haramdan korumak, en güzel şehvet perdesidir.”
*
”Allah’ a itaat eden büyük zatların sözlerine dikkat edin. Çünkü onlar tarafından gerçekler tecelli eder ve onu konuşurlar.”
*

”Namaz seni yolun yarısına ulaştırır, oruç da hükümdarın kapısına ulaştırır. Sadaka ise, hükümdarın huzuruna çıkarır.”
*
”Mescidde oturan kimse, Allah’ü teâlâ’nın huzurunda bulunuyor demektir.”
*

”Şiddet göstermeden güçlü, kuvvetli; zayıflık belirtmeden yumuşak ol.”
*
”Allahü teâlâ baskasına acımayana acımaz, affetmeyeni affetmez, özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez.”
*

”Ben duanın kabul edilmemesi kaygısı taşımam. İçimde dua etme isteğinin olmaması kaygısı taşırım.”
*
”İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle; şahsiyeti ahlakıyladır.”
*

”Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Amellerinizi tartılmadan önce tartınız.”
*
”Amellerin efdali, farzları yapıp haramlardan kaçınmak ve katında sâdık niyetdir.”
*

”İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.”
*
”Tevbe’den maksad günahı bilip yapmamaktır. Amel-i salihte bulunmaktan maksad, kendini beğenmemektir. Şükürden maksad, aczini itiraf edip kulluğu bilmektir.”
*

”Beni en çok şaşırtan şey, bir kimsenin, Allah’ ı bilip, O’na isyan etmesi; Şeytan’ı bilip ona itaat etmesi ve dünyayı bilip ona meyletmesidir.”
*
”Bir kimse her kimle şakalaşırsa, onun gözünde küçülür ve heybetsiz olur.”
*

”Oburluktan sakınınız, zira oburluk bu dünyada hamallık öldükten sonra ise pis kokudur.”
*
”Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı saliha kadındır.”
*

”Âhiret işlerinde zarar etmektense, dünyaya ait işlerde zarar ediniz. Böylesi sizin için daha hayırlıdır.”
*
”Borcunu azaltırsan hür yaşarsın, günahlarını azaltırsan rahat ölürsün.”
*

”Hz. Ömer: Hızla camiye koşan çocuğun kolundan tutarak, daha küçüksün bu acelen ne dedi? Çocuk: ”Dün benden daha ufak birisi öldü.” dedi.”
*
”İnsanların en cahili, ahiretini başkasının dünyası için satandır.”
*

”Arkadaş çokluğu, zamanın felaketlerine karşı bir destek ve yardımdır.”
*
”Namaz kılan yaşlıyı severim ama namaz kılan gence aşığım.”
*

”Helâlin onda dokuzunu harama düşmek korkusu ile terk ederdik.”
*
”Bir insanın şöhretine ve görünüşüne aldanma namaz ve niyazına bakma aklına ve doğruluğuna bak.”
*

Adalet olmadıkça; Yönetimin faydası olmaz. Edep olmadıkça; Asaletin faydası olmaz. Cömertlik olmadıkça; Zenginliğin faydası olmaz. Güven olmadıkça; Sevincin faydası olmaz. Kanaat olmadıkça; Fakirliğin faydası olmaz. Alçak gönüllü olmadıkça; Yükselmenin faydası olmaz. Allah’ ın başarıya ulaştırması olmadıkça; Çalışanın faydası olmaz.”
*
”Şu ümmet için en çok korktuğum şey, dili ve sözleri ile âlim; kalbi ile cahil olan kimselerdir.”
*

”Hakkımda hangisinin daha hayırlı olduğunu bilemediğim için darlık ve bolluk günlerimin hiçbirine aldırış etmedim.”
*
”Ölümü, yattığın zaman yastığının altında, kalktığın zaman burnunun ucunda bil!”
*

”Tevazunun başı, bir Müslüman ile yolda karşılaşırsan ilk önce selamı senin vermen, bir mecliste en geride oturmaya razı olman ve şöhretten uzak durmandır.”
*
”Tevbe edenlerle oturun, onların kalpleri yumuşak olur.”
*

”Fazla gülmeyi terk edene heybet verilir. Fazla konuşmayı terk edene hikmet verilir. Fazla yemeği terk edene ibadetin lezzeti verilir. Mizahı terk edene zarafet verilir. Dünya sevgisini terk edene ahiret sevgisi serilir.”
*
”Bana ayıplarımı, kusurlarımı söyleyen kimse Allah-ü teâlânın merhametine kavuşsun.”
*

”Çok konuşan çok yanılır. Çok yanılanın hayâ duygusu azalır. Hayâ duygusu azalanın, günah ve harama düşme endişesiyle şüphelilerden sakınma titizliği kaybolur. Şüphelilerden sakınma titizliği kaybolanın kalbi ölür.”
*
”Bütün dostları gezdim, gördüm. Dili muhafaza etmekten daha iyi dost göremedim. Bütün elbiseleri gördüm. İffet ve sakınmaktan daha iyi elbise görmedim. Bütün malları gördüm; kanaatten daha iyi mal görmedim. Bütün iyilikleri gördüm; nasihatten daha iyisini görmedim. Bütün yemekleri görüp tattım; sabırdan lezzetlisini görmedim.”
*

”İnsanlarla güzel dostluk kurmak, aklın yarısıdır. Yerinde sual sormak, ilmin yarısı; iyi tedbir almak da yaşamanın yarısıdır.”
*
”Günah işlemekten vazgeçmek, tövbe ile uğraşmaktan daha kolaydır.”
*

”On şey, on şeysiz düzelmez: Akıl, iffetsiz; fazilet, ilimsiz; kurtuluş, korkusuz; sultan, adaletsiz; asalet ve şeref, edepsiz; ferah, emniyetsiz; zenginlik, sehavetsiz; fakirlik, kanaatsiz; yücelik, tevazusuz; cihat, tevfiksiz iyileşip düzelmez.”
*
”Fazla lakırdıyı terk eden kimseye hikmet bahşedilir. Fazla (tecessüsle) bakmayı terk edenin kalbine tevazu bahşedilir. Fazla yemeyi terk edene ibadet lezzeti bahşedilir. Fazla gülmeyi terk edene heybet bahşedilir. Mizahı terk edene izzet bahşedilir. Dünya sevgisini terk edene, ahiret muhabbeti bahşedilir. Başkasının ayıbı ile meşgul olmayı terk edene, nefsinin ayıplarını ıslah etme hâli bahşedilir. (Müteal, yani idrak ötesi olan) Allah’ın keyfiyetinde araştırma ve tecessüsü terk edene, nifaktan kurtuluş bahşedilir.”
*

”Ahiret yanında dünya nedir ki! Ancak tavşanın bir defa sıçraması misali bir şeydir.”
*
”Merhamet etmeyene merhamet olunmaz, kusurları bağışlamayan bağışlanmaz, affetmeyen kişi affolunmaz, günahlardan korunmaya çalışmayan kimse de korunup takvaya erdirilmez.”
*

”Yüze karşı övmek, boğazlamak gibidir.”

hz ömer hayatı, hz ömer sözleri, hz ömer tavsiyeleri, hz ömer dönemi, dört halife hz. ömer, hz ömer adaleti, hz ömer sözleri resimli, hz ömer kimdir, hz ömer hayatı kısa,

”En çok sevdiğim kimse, bana ayıp ve kusurlarımı haber verendir.”
*

”Bizim çarşımızda dini(-n ticaret kaidelerini) bilen kimseler satıcılık yapsın.”
*
”Dua, sema ile arz arasında durur. Rasulullah’a salâvat getirilmedikçe, Allah’a yükselmez.”
*
Zenginlik de fakirlik de aynı şekilde birer binektir. Hangisine bineceğime aldırmıyorum.”
*

”Bir kimsenin sorduğu sorudan onun akıl seviyesini anlarım.”
*
”En akıllı kimse, insanların hareketlerini en iyi takdir edendir.”
*

”Bugünün işini yarına bırakma!”
*
”İş bir kere geri kalırsa artık hiçbir zaman ilerleyemez.”
*

”Şerri bilmeyen, onun tuzağına düşer.”
*
”Allah’ı anın, O’nu anmak şifadır.”
*

”Dünyaya az meylet ki hür yaşayasın. (Nefsin esaretine düşmeyesin.)”
*
”İnsanları düzeltebilmeniz için önce kendinizi ıslah etmeniz gerekir.”
*

”Ahmakla dostluktan çekin, zira iyilik edeyim derken çok defa kötülük eder.”
*
”Bir iyiliğin şerefi, geciktirilmeden hemen yapılmasındadır.”
*

”Başkasında görüp hoşlanmadığın ayıbın kendinde olduğunu görmemekten büyük ayıp olamaz.”
*
”Olmamış şeyleri soracağına, olmuşlardan ibret almaya çalış!”
*

”Amirin en kötüsü, halkı kötü yola sevk edendir.”
*
”Kalbinizin sevmediği kimselerden sakınınız!”
*

”Halka karşı insaflı davranan, işinde muvaffakiyete erişir.”
*
”İnsan için iş çoktur, fakat tutacağı işten ak yüzle çıkmayı düşünmelidir.”
*

”Kibir ve gururlulukla haddini aşanı, Cenab-ı Hak yerden yere çarpar.”
*
”İnandığınız gibi yaşamıyorsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.”
*

”Sırrını gizleyen, kendine hâkim olur.”
*
”Kötülüğü bilmeyen adam, onun tuzağına kolay düşer.”
*Bu yazı, hz ömer hayatı, hz ömer sözleri, hz ömer tavsiyeleri, hz ömer dönemi, dört halife hz. ömer, hz ömer adaleti, hz ömer sözleri resimli, hz ömer kimdir, hz ömer hayatı kısa, ile ilgilidir.

ALTIN SÖZLER (ADALET)

/ No Comments
Bu yazı adalet ile ilgili özlü sözler, adalet ile ilgili sözler, hz ömer sözleri kısa, adalet ile ilgili cümleler, adalet cümle içinde kullanımı, adalet cümle, adalet ile ilgili atasözleri ile ilgilidir.


ADALET

Allah, adalet, ihsan ve yakınlara vermekle emreder; her türlü günahtan, kötü işlerden ve azgınlıktan men eder. Nahl, 16/90
*
Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır. Hz. Muhammed
*

Adalet güzeldir. Fakat emir’lerde (devlet büyüklerinde) olursa daha güzeldir. (Hadis-i şerif meali) Adalet mülkün temelidir. Hz.Ömer
*
Cennet’e ilk giren üç sınıf var. Bunlardan biri de adaletli hükümdardır. Hz.Muhammed
*

Adil hükümdarın bir günü (bir gün adaletle hükmetmesi) bir adamın kendi kendine altmış sene (nafile) ibadet etmesinden daha hayırlıdır. Hz.Muhammed
*
Adalet mülkün temelidir. Hz. Ömer
*

İnsanları düzeltebilmemiz için önce kendimizi düzetmemiz gerekir.(Hz Ömer
*
Bir adamı adaletsizce övmek onu boğazlamaktır. Hz Ömer
*

Dicle kenarında bir kurt bir koyunu yese, Allah adaleti gelir onu Ömer'den benden sorar... Hz Ömer
*
Adalet olmadıkça. YÖNETİMİN FAYDASI OLMAZ
Edep olmadıkça. ASALETİN FAYDASI OLMAZ
Cömertlik olmadıkça. ZENGİNLİĞİN FAYDASI OLMAZ Güven olmadıkça. SEVİNCİN FAYDASI OLMAZ
Kanaat olmadıkça. FAKİRLİĞİN FAYDASI OLMAZ
Alçak gönüllülük olmadıkça. YÜKSELMENİN FAYDASI OLMAZ
ALLAH’ın başarıya ulaştırması olmadıkça. ÇALIŞMANIN FAYDASI OLMAZ. Hz Ömer

*
Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Amellerinizi tartılmadan önce tartınız. Hz Ömer
*
Kaadıy ola da’vacı ve muhzır dahi şahid-(Ol mahkemenin hükmüne derler mi adalet) Ziya Paşa
*

Kötülüğü adaletle, iyiliği de iyilikle karşıla. Lao-Tse
*
Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. Emile Zola
*

Hayatımın en mühim prensibi, kimseye hiçbir şekilde adaletsiz davranmamaktır. Socrates
*
İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. V.Hugo
*

Adaleti, aklın yardımı olmadan yerine getirmek imkansızdır. J.A. Froude
*
Kılıcın yapamadığını adalet yapar. Kanuni Sultan Süleyman
*

‎İyi olmak kolaydır. Zor olan adil olmaktır. En mükemmel adalet ise, vicdandır. Sen ağlayarak yazarsın, o gülerek okur. Hayatın adaleti bu. Adalet ancak gerçekten, saadet ancak adaletten doğabilir.  Emile Zola
*
Suçludan öç almak adalet, onu bağışlamaksa fazilettir. Cami
*

Doğru olan, haklı olandır.  Alexander Pope
*
Adalet topaldır, ağır yürür fakat gideceği yere er geç varır.  Mirabeau
*

Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar. Konfüçyüs
*
Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır. İyi insanlar sorunları önlemek için çaba sarf ederler. Konfüçyüs
*

Adalet, milletlerin ekmeğidir; milletler daima adalete acıkırlar.  Herakleitos
*
Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır.  İhering
*

Eşitlik arayan mezara gitmeli.  Alman atasözü
*
İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır. Voltaire
*

Adaletsizliği, adaletle yıkmak gerekir.  Mahatma Gandhi
*
Ne kadar yüksekte olursan ol, yasalar senden de yüksektir.  Thomas Fuller
*

Bir kişiye karşı yapılmış haksızlık, bütün insanlığa karşı yapılmış haksızlık demektir.  Emile Zola
*
Haklarımız görevlerimizi yerine getirdikçe artar.  Anonim
*

Bir insan, hakları için değil çıkarları için daha büyük bir savaş verir.  Napoleon Bonaparte
*
Suç, insana ömrünün ilk yıllarında öğretilirse, o insanın kişiliğine yerleşir kalır.  Anonim
*

İnsanlara karşı ne zorbalığa başvurun, ne de ezilip büzülün.  Anonim
*
En etkili yol, hem güçlü hem vicdanlı olmaktır.  Anonim
*

Haksızlığa sapıp bütün insanların seni izlemeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir.  Mahatma Gandhi
*
Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir. Pascal
*

Sevginin kurduğu devleti adalet devam ettirir.  Farabi
*
İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmak.  Victor Hugo
*

Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. Blaise Pascal
*
Sevdiğin kadar sevilirsin, aşk değil, ticarettir. Üzdüğün kadar üzülürsün, beddua değil, İlahi adalettir. Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir. Joseph Joubert
*

Kılıç, zaferleri; zeka siyasi üstünlüğü; adalette ahlaki muzafferiyeti temsil eder. Simeon Luce
*
Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir. Pascal
*

Adaletin hakim olduğu yerde, silahın yeri yoktur. J.Amyot
*
Adalet, merhametten ziyade her cemiyetin temelini teşkil eder. V.Cuosin
*

Devletlerin sarsılmayan temelini adalet teşkil eder. J.W.Pindare
*
Mühendislik hesaplarına uyulmadan yapılan bir bina nasıl yıkılırsa, edebi bir kanun olan adaletten mahrum bulunan imparatorluklar da öylece çökerler. Lacordaire
*

Adaleti, yüksek bir kanun olarak kabul etmekten vazgeçen millet, bu felaketini hiçbir başarı ile telafi edemez. W.E.Channıng
*
Adalet insan topluluğunun kutsi bir bağıdır. P.De Guizot
*

Adalet kainatın ruhudur. (Ömer Hayyam) Ülkeler kılıçla alınır, ancak adaletle korunur. Timurlenk
*
Adalet, halkın gıdasıdır.İnsan ona daima muhtaçtır. F.R.De Chateaubriand
*

Adalet düntadan kalkarsa, insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz. İ. Kant
*
Adaletsiz bir ülke mezbahadan başka bir şey değildir. Georges Clemencau
*

Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er-geç varır. H.G. Mirabeau
*
Geç kalan adalet adaletsizliktir. Walter Savage Landor
*

Ahlaki nizam, adalet sayesinde kurulabilir ve hiçbir şey onsuz devam edemez. Lacordaire
*
Tatlılı ve uysallıkla birlikte bulunmayan adalet, haysiyetini kaybeder. Bu ise iyiliği fena bir şekilde yapmak demektir. Fenelon
*

Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan herşey onun çevresinde döner. Confucius
*
Adalet haksız olana zulüm gibi gelir. Çünkü, her insan kendi gözünde suçsuzdur. Daniel Defoe
*

Bir duruşmada tek tarafı dinleyerek verilen karar doğru olsa bile, hiçbir zaman adil olamaz. L.A. Seneca
*
Çok kimse haksızlığa uğramaktan korktuğu için adalete inanır. François V. La Rochefoucauld

Bu yazı adalet ile ilgili özlü sözler, adalet ile ilgili sözler, hz ömer sözleri kısa, adalet ile ilgili cümleler, adalet cümle içinde kullanımı, adalet cümle, adalet ile ilgili atasözleri ile ilgilidir.

KAHRAMANMARAŞ'IN KURTULUŞU

8 Şubat 2021 Pazartesi / No Comments

 

22 Gün 22 Gece Savaş ve Maraş’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu


General Kerret, 21 Ocak 1920 Çarşamba günü Pazarcık ve Türkoğlu taraflarında yaşanan çatışmaları konuşma bahanesiyle Maraş’ın mülki amirlerini ve ileri gelenlerini karargâhına çağırdı.  Toplantıya gelenlere ağır hakaretler ve tehditler savurduktan sonra bir Mutasarrıf Vekili Cevdet Bey, Jandarma Komutanı İsmail Hakkı Bey ve Belediye Reisi Bekir Sıtkı Bey gibi birçok kişi alı koyup bazılarını da serbest bıraktı.

Halk ve çeteler General Kerret’in toplantıya çağırdığı kişilerden bazılarını esir alıp bazılarını serbest bırakmasının ardından silahlarına sarıldılar. Maraş Kuvay-ı Milliye birliklerinin reisi Arslan Bey, durumu haber alınca hemen bir beyanname yayınlayarak halkı Fransızlara karşı koymaya çağırdı. Emrindeki çetelere de savaşın başladığını ilan etti. Böylece 22 gün 22 gece sürecek İstiklal mücadelesi başladı.


22 gün 22 gece süren Maraş İstiklal Mücadelesinde Evliya Efendi’nin ve çetesinin cesareti ve kahramanlığı dillerde destan oldu. Taşhan’ın alınışı sırasında Evliya Efendi şehit düştü. Evliya Efendi gibi Mıllış Nuri, Çuhadar Ali, Medineoğlu Abdullah Çavuş, Berber Ali, Göllülü Yusuf Çavuş ve Dr. Mustafa gibi yüzlerce Maraşlı namus bildikleri vatanları için şehit oldular. Şeyh Ali Sezai Efendi, Vezir Fahı, Karamanlı Fahısı, Kılıç Ali, Paşa Yakup Hamdi Bey, Efsuslu Köşoğlu Süleyman Bey, Andırınlı İbrahim Ağa, Yüzbaşı Kamil Bey, Pişkinzade Ali Rıza Bey, Aşıklıoğlu Hüseyin ve Abdal Halil Ağa gibi yüzlerce, binlerce kahraman vatan evladı, namus saydıkları vatanları için canla başla mücadele ettiler.


“Maraş Bize Mezar Olmadan Düşman Gülzar Olmaz!” diye Maraşlılar, düşmana teslim olmak yerine kendi evlerini yakarak yurtlarını düşmana dar ettiler. Açlık ve soğuğa rağmen teslim olmayan Maraş halkı, “Ya İstiklal Ya Ölüm!” parolasıyla başlattığı kurtuluş mücadelesini 11 Şubat 1920 tarihinde gerçekleştirdi.

Fransız İşgal Kuvvetleri Komutanı General Kerret, elindeki tüm teknik imkâna ve silaha rağmen Türkleri yenemeyeceğini anladı.  11 Şubat gecesi, sahte bir saldırı planı hazırladıktan sonra çekilme kararı aldı. Gece çekiliş sırasında ses çıkarmaması için atların ayaklarına keçe bağlanılması emrini veren General Kerret, soğuğa, açlığa rağmen elindeki kıt kanat imkanlarla savaşan Maraşlılara karşı yenilgiyi kabul etti. 11 Şubat saat 3 buçuk sıralarında askerlerinin bir bölümünü şehirde bırakan General Kerret yanına aldığı 2 bin kişilik Ermeni grubuyla birlikte şehirden çıktı. Fransız askerlerinin Kışlayı ateşe verdikleri haberini alan Arslan Bey, Maraş’ın düşman işgalinden kurtulduğunu anladı. 11 Şubat 1920 sabahında Maraş’ta Türk milleti büyük bir zafer kazandı. Fransızlar, Agop Hırlakyan gibi birçok Ermeni ileri gelenine bile haber vermeden şehri terk edip gittiler. Arslan Bey’in emri ile geride kalan Fransız askerlerine ve Ermenilere iyi davranıldı, hiçbir surette kötü davranılmasına müsaade edilmedi.


Maraş halkının -20 derecede yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki karda, tipide açlık ve yokluğa rağmen devrin en iyi silah ve cephanesiyle donanmış Fransız kuvvetlerine karşı kazandığı büyük zafer, mazlum milletlere örnek oldu. Anadolu’da başlatılan Kurtuluş Mücadelesi’nin ilk zaferi olan Maraş’taki kahramanlık destanı, diğer şehirlere de örnek oldu. Maraşlılar, şehirlerini düşman işgalinden kurtardıktan sonra Antep’in kurtuluşu için yardıma koştular. Antep’in kurtuluşundan sonra Osmaniye’ye yardım ettiler. Mustafa Kemal Paşa’nın Sakarya Meydan Savaşı’nda Maraşlı askerler canla başla vatanları için savaştılar.


TBMM, 1925 yılında Maraş Belediyesi’ne gönderdiği bir yazı ile kurtuluş mücadelesine katılanların isimlerini istedi. Maraş Belediye reisi ve Maraşlı ileri gelenler yaptıkları toplantıda, “Maraş’ın kurtuluşunda tüm Maraşlılar savaşmıştır! Maraş’ın her ferdi kahramandır!” cevabını verilmesi kararı alındı. Bunun üzerine TBMM, 5 Nisan 1925 tarihinde Maraş şehrine İstiklal Madalyası verdi.

Maraş’ın Kahramanlık destanı unutulmadı ve daha sonra yine Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 7 Şubat 1973 tarihinde Maraş’a “Kahraman” unvanı verildi.


kahramanmaraş,maraş,kurtuluş,kahramanmaraş kurtuluş,maraşın kurtuluşu,kahramanlar,tbmm,12 şubat,istiklal madalyası,kurtuluş savaşı,sütçü imam,aslanbey

MUTLU ÇOCUKLARIN SIRRI

1 Şubat 2021 Pazartesi / No Comments
çocuklar, masumiyet, mutluluk, ölüm, resimli mesajlar, çocuklar nasıl mutlu olur, mutlu çocukların sırrı, çocuklar neyden hoşlanır, çocuklar nasıl başarılı olur, başarılı çocuk olmanın yolu

Mutluluk en fazla çocukların masum yüzlerine yakışır...

*

ÇOCUKLAR NASIL MUTLU OLUR?
MUTLU ÇOCUKLARIN SIRRI NEDİR?

Günümüzde mutlu çocuk yetiştirmek zorlaştı. Her isteğini elde etmeye alışkın olan çocuklar mutsuz ve isteksiz oluyor. Oysa ki anne baba olarak herkes onların mutluluğunu, sağlığını ve başarısını istiyor, onun için çalışıyor. 

Peki çocukların gerçekten mutlu olması için neler yapılabilir? 
Onların mutluluklarını nasıl artırabiliriz? 
Bu soruyu binlerce anne baba gibi siz de kendinize soruyor musunuz?

Uzmanlar, başarılı bir hayatın temelinde dengeli ve mutlu bir çocuk yetiştirmek olduğunu dile getiriyorlar. Çocukların, okulda, arkadaş grubu arasında ve sonraki hayatındaki başarılarının sırrı ve anahtarı aslında anne ve baba evinde. Çocuklar, anne ve babasının yetiştirme tarzı ile olaylar karşısında nasıl karar alacaklarını ve hayatın olumsuzluklarıyla nasıl başa çıkabileceklerini öğrenerek başarının temellerini atıyorlar.

Kısaca anne baba olarak, biz çocuklarımızın mutluluğundan ve mutsuzluğundan sorumluyuz. Yapılan araştırmalar güçlü duygulara sahip olan ve duygularını yeteneklerini geliştirmek için kullanan çocukların daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Bu yüzden çocukta erken yaşlarda verilen eğitim ve yakın aile ilişkileri büyük önem taşıyor.

Anne baba çocuğa önce olayları pozitif yönden bakmayı ve bunu hayatını yansıtmayı öğretmeli. Tabii ki hayatta hastalık, ekonomik sorunlar, aşk ilişkilerinde sorunlar, cesaret ve güç gerektiren olaylarla karşılaşmak mümkün. İşte aile içinde bu sorunlara karşı olan bakış açısı ve çözüm yöntemleri çocukların yaşamının temelini oluşturuyor.

Bu nedenle hem aileler, hem de uzmanlar her zaman mutlu çocukların sırrını araştırmaya devam ediyor. Sosyal bilimci ve psikologlara göre, anne ve babalar çocuklarla nasıl iletişim kurulacağını bilirse, daha sorumlu ve mutlu çocuk yetiştirme de o kadar başarılı olunacağının altın çiziyor.

İşte çocukların daha mutlu ve başarılı olaması için bazı kurallar;

1) Çocuğunun mutlu olması için önce kendine karşı iyi ol;

Mutlu çocuk yetiştirmenin ilk kuralı mutlu bir anne ve baba olmaktır. Bunun için anne baba kendilerine zaman ayırmalı. Eğer bir anne baba, yeterli derecede uyuyamıyor, dinlenemiyor ve ilişkilerinde sorunlar yaşıyorsa bu ister istemez çocuklara yansıyacaktır. Bu nedenle önce kendinize bakın, sağlıklı ve mutlu olun ki çocuklarınızı da bu duyguları aktarabilesiniz. Kısaca sizi iyi gelen şeyleri yapın ve mutlu olun ki çocuklarınız da sizin mutluluğunuzla mutlu olsun.

2) Duygularını tanıyın ve bunları uygun şekilde paylaşın

Önce kendinize keşfedin. Kendimi nasıl hissediyorum? Beni rahatsız ve mutsuz eden olaylar ne? Nelerden mutlu oluyorum? Arzu ve isteklerinizi, eşinizle, arkadaşlarınızla, aile yakınlarınızla ve çocuklarınızla paylaşın. Sorunları ertelemeyin ve saklamayın. Unutmayın sizin kızgınlığınız, öfkeniz, mutluluğunuz, endişeniz kısaca yaşadığınız güçlü duygular çocuklarınızı etkiler. Kısaca duygularınızı tanıyın ve ve onlara uygun şekilde gösterin. Şayet siz anne baba olarak duygularınızı gösterebilir ve onlarla nasıl baş edilebileceğini çocuklarınızı gösterirseniz çocuklarınızın duygusal yapısı o kadar sağlam olur.

3) Başkalarının duygularını da dikkate almayı unutmayın!

Sizin duygularınızın sizin için ne kadar önemi varsa başkalarının duygularının da onlar için o kadar önemli olduğunu unutmayın. Zamanı geldiğinde başkalarını da dinlemeyi ve onların sorunlarını paylaşmayı ihmal etmeyin. Başkalarının duygularıyla dalga geçmeden, küçümsemeden onlara saygılı olmayı unutmayın. Kısaca başkalarının duygularından da haberdar olduğunuzu çocuklarınıza gösterin. Bu şekilde çocuklarınız bencil olmamayı öğrenir

4) Her zaman dürüst olun!

Kendinize ve diğer insanlara karşı dürüst olmayı unutmayın. Onları devamlı eleştirmekten ve başkalarıyla çekiştirmekten sakının. Başkalarına karşı hata işlediğinizde kusurlarınızı görün ve özür dileyin. Böylelikle çocuğunuz kendisine ve başkalarına karşı saygılı olmayı ve onlarla nasıl iletişim kurulması gerektiğini öğrenir.

5) Çocuğunuzu kendisi olduğu için sevdiğinizi gösterin:

Çocuklarınızı başarıları ve meziyetleri karşısında sevgi göstermeyin. Onları başarısız olduklarında da sırf kendileri olduğu için sevdiğinizi gösterin. Sadece çocuklarınız iyi not aldığında veya ve sporda başarılı olduğunda sevdiğinizi söylemeyin. Onu her zaman her koşulda çocuğunuz olduğu için çok sevdiğinizi söyleyin. Çocuğunuzu başarılarından bağımsız olarak koşulsuz sevdiğinizi gösterdiğinizde kendine güvenen bir çocuk olmasını sağlarsınız.

6) Çocuğunuzun düzenlilik ve güvenilirlik duygusu verin:

Çocuğunuza günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak programlar yapmayı öğretin. Belirli olayları ve davranışları alışkanlık haline getirmesini sağlayın. Yemek saatlerinde birlikte sofraya oturmak, akraba ziyaretleri, televizyon izleme saatleri, harçlık verme gibi olaylarda alışkanlık kazanmasını sağlayın. Çocuğunuza olaylar karşısında güvenilirlik duygusu verin. Çocuğunuz çevresinde her zaman güvenebileceği ve onu anlayabilecek birilerinin olduğunu bilmesi gerekir. Çocuk ancak bu şekilde ruhunu sağlıklı geliştirebilir.

7) Tutarlı olun, sınırlarınızı belirleyin:

Çocuğunuza, ailenin diğer üyeleriyle birlikte yaşam için kuralları olduğunu gösterin. Verilen sözleri tutarak çocuklarınıza örnek olun. Başkalarına karşı verilen sözlerin tutulmasının çocuklarda saygınlık duygusu kazandırır. Çocuktan beklentilerinize açıkça söyleyin ve kurallarınızı belirleyin. Böylelikle çocuğunuzda güvenli ve başkaları tarafından kabul gören sosyal davranışları kazanır.

8) Sorumluluk almak:

Eğer siz çevrenize, insanlara ve hayvanlara karşı sorumlu hissederseniz çocuğunuzda da bu duygular gelişir. Haksızlığa, adaletsizliğe karşı suskun kalmayın. Sosyal haklar ve hayvan hakları için kurulan dernek ve sosyal kuruluşlarda, okul ve kulüplerde görevler alın. Böylece çocuğunuz ileriki hayatında ortak sorunlara karşı sorumluluk sahibi olmayı öğrenecek.

9) Dininizi önem verin ve öğretin:

Çocuğunuza dünyanın yaratılışının ve hayatın Allah'ın bir armağanı olduğunu anlatın. Allah sevgisi ve inancı olan insanların, kişi ve olayları kusurlarıyla da sevilebileceğini bilir. İnançlı olan çocuklarda tevazu ve şükran duygusu gelişir.

10) Olaylara olumlu bakın ve keyifli ortamlar oluşturun:

Çocuğunuza, olaylar karşısında kavgacı, kıskanç, öfkeli, nefret, nankörlük gibi duygulardan uzak kalınması gerektiğini kendi eylemlerinizle gösterin. Olayları olumlu yönlerden görün ve her zaman uzlaşma, affetme, minnettar gibi duyguları öne çıkarın. Çocuğunuz böylelikle duygusal bakımdan daha güçlü olacak. Çocuğunuzla her zaman güler yüzle konuşun ve onu sık sık gülümseyin, "Seni seviyorum", biz‚ Seninle gurur duyuyoruz, senin gibi bir çocuğumuz olduğu için ne mutlu bize‘ demekten kaçınmayın. Çocuğun, dışarıya çıkıp tekrar eve geldiğinde mutlu ve güler yüzle onu karşılayacak bir anne babasının olduğunu bilmesi kadar güzel bir duygu yoktur. Çocuğunuza karşı olumlu tutum ve teşviklerde bulunursanız fiziksel ve zihinsel olarak dengeli bir çocuk yetiştirmiş olursunuz.

11) Çocuğunuzun yaşına göre yeteneklerine güvenin ve onu destekleyin;

Anne baba olarak temelde çocuğunuza eşit davranın. Yetenekleri ve davranışları karşısında ona aşağılayıcı ve alay eden sözlerden kaçının. Ona ve yeteneklerine güvendiğinizi her zaman dile getirin. Çocuğunuzun değişik deneyimlerde bulunmasına

12) Çocuğunuzla devamlı konuşun;

Çocuğunuzun sözlerini, eylemlerini izleyin. Ne yapmak istediğini sorun. Çocuğunuzu dinleyin ve dinlerken ben doğru mu anlamışım diye sormayı ihmal etmeyin. Çocuğunuzu dinlediğinizi, anladığınızı doğru kelimeler ve hareketlerle ona anlatın.

Yukarıda yazılı olan kuralları her zaman uygulamak ve yerine getirmek kolay olmayabilir. Bu nedenle ben bunları yapmıyorum, yada yapamıyorum diye anne baba olarak kendinize sorgulamak ve suçlamaktan kaçının. Bu kurallar uzmanlar tarafından tespit edilmiş ve ailelere yol göstermek için dile getirilmiştir.

Evet çocuk yetiştirmek çok zor, hele mutlu bir çocuk yetiştirmek ise gerçekten çok mu çok zor. Unutmayın önce kendiniz mutlu olmayı deneyin. Evinizden mutluluk eksik olmasın, yarınların mutlu çocuklarını yetiştirmekte Allah herkese yardımcı olsun....

çocuklar, masumiyet, mutluluk, ölüm, resimli mesajlar, çocuklar nasıl mutlu olur, mutlu çocukların sırrı, çocuklar neyden hoşlanır, çocuklar nasıl başarılı olur, başarılı çocuk olmanın yolu