Yazı Duyurusu

Menu

Browsing "Older Posts"

Browsing Category "bilgi ile ilgili sözler"

BİLGİ

19 Şubat 2019 Salı / No Comments
altın sözler, bilgi, bilgi ile ilgili sözler, bilgi nedir, bilgi nedir felsefe, bilginin anlamı, ders notları, ödev notları, resimli sözler bilgi, nedir.org, kaç çeşit bilgi vardır, bilgi sözlük anlamı

Bilgi özgürlüktür.
*

Bilgi Nedir, Ne Demektir? 

Bilgi, bilen varlık yani özne (suje) ile bilinen varlık, yani nesne (obje) arasında kurulan ilişkiden doğan ürüne verilen addır. Daha açık bir ifadeyle öznenin (sujenin) nesneyi (objeyi) yorumlamasına, onun hakkında bir yargıda bulunmasına veya açıklama yapmasına, bilgi denilmektedir.  

Bilginin ne olduğu konusunda çok çeşitli görüşler vardır. Bunlardan en yaygın ve kolay anlaşılır olanı ile konuya başlayabiliriz. İnsan, duyu organları yoluyla yaşadığı çevreyi ve evreni algılar. Bu algılamada "özne" (suje) ve "nesne "(obje) adı verilen iki temel unsur vardır. Özne, bilen, yani insan; nesne ise bilinen, yani varlıklardır. Bilgi, çoğu zaman bilen özne ile bilinen nesne arasında kurulan ilişki sonucunda ortaya çıkan ürün olarak tanımlanır. Bu tanımlamada geçen özne, aktif bir tavır sergileyen insan; nesne ise öznenin yöneldiği pasif durumdaki varlıktır. Ayrıca bilgi aktı (bağ) da algılama, düşünme, anlama, açıklama gibi faaliyetleri ifade eder. Aktif bir tavır sergileyen insan bilinçli ve amaçlı bir biçimde bir nesneye yönelir, onu kendisine konu yapar. Özne ile öznenin yöneldiği bu nesne arasında bilgi aktı ilişkisi kurulur ve bu ilişki sonucunda da bilgi oluşur.

Öznenin amaçlı yönelimi sonucunda, özne ile nesne arasında kurulan ilişkinin ürünü olan şeydir bilgi. 

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM 
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve "Sosyolojiye Giriş" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Diğer Ders Notları (Ömer YILDIRIM)

*

Bilgi Nedir?

» insan aklinin erebilecegi olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad, malûmat
» öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf
» insan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malûmat, vukuf
» genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler, malumat
» bilim
» (bilişimde) kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttigi anlam
Kaç türlü bilgi vardır
(İsimlerini yazınız)
Bilgi obje ile suje arasındaki akt’tır. 6 değişik bilgi türü vardır bunlar: Günlük bilgi, teknik bilgi, felsefi bilgi, sanat bilgisi, bilimsel bilgi, dini bilgidir.
Bilimsel bilgi ve felsefi bilginin özellikleri nelerdir
Bilimsel bilgi: Nesneldir. Eleştireldir. Deney ve gözleme dayalıdır. Değişebilirliği vardır. Kesinlik ve bitmişlik içerir. Sistemli ve tutarlı bir bilgi türüdür.
Felsefi bilgi: Özneldir. Kesinlik yoktur, sorgulayıcı bir bilgi türüdür. Konuları bir bütün olarak inceler. Sistemli ve tutarlı bir bilgi türüdür. Akıl yürütmeye dayalıdır. Eleştirici ve esnektir. Evrenseldir.
Bilgi Hakkında Soru Cevap
1) Bilgi nasıl oluşur?
Bilgi kavrama ve çıkarım yapma sonucunda oluşur.

2) Neden birden fazla bilgi türü vardır?
Doğal, sosyal hayat ve insan çok yönlü varlıktır. Bu varlıkların her yönden açıklanması, doğru bilgi elde edilmesi için birden fazla bilgi türüne ihtiyaç vardır.

3) Günlük bilgi nasıl bilgidir?
Günlük bilgi düzensiz bilgidir. Sistemli ve bilimsel değildir. Bununla birlikte günlük bilgilerden her zaman yararlanılabilir.

4) Empirik bilginin geçerliliği ve doğruluğu neye dayanır ve neyi kolaylaştırır?
Empirik bilginin geçerliliği ve doğruluğu kişisel tecrübeye dayanır ve günlük hayatı kolaylaştırır.

5) Teknik ile bilim arasında nasıl bir ilişki vardır?
Tekniğin ilerlemesi bilimi ilerlettiği gibi bilimin ilerlemesinde tekniği ilerletir.

6) Sanatı diğer bilgi türlerinden ayıran en önemli özellik nedir?
Sanatçı terimlerin yanında sesi, rengi ve maddenin çeşitli şekillerini de kullanır, özeldir.

7) Bilimsel bilginin özeliklerini belirtiniz.
* Nesneldir. Bilimsel bilgi tutarlıdır.
* Aklın ve akıl ilkelerinin ürünüdür.
* Yöntemli bir bilgidir.

8) Formel bilimler nedir?
Düşüncenin biçimi ve tutarlılığı ile ilgilenen mantık ve matematik gibi bilimlere formel bilimler denir.

9) Doğa bilimleri nedir?
Doğadaki olayları konu alan fizik, kimya, jeoloji, astronomi ve biyoloji gibi birimlere denir.

10) Doğa kanunları nasıl elde edilir?
Doğa bilimleri önce doğadaki çok karmaşık olayları deney ve gözlemle inceler, sonra tümevarım yoluyla çıkarımlar yaparak genel geçerli doğa kanununu elde eder.

Kaynak: www.nedir.org

*

BİLGİ İLE İLGİLİ SÖZLER

Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz. Claude Bernard
*
Bazı şeyleri yarım bileceğine, bir şey bilme, daha iyi. Nietszche
*
Bilgi de tek başına bir güçtür. Bacon
*
Bilgi, bölüşüldükçe artan hazinedir. Bhartrihari
*
Bilgi, sakalla ölçülmez. Moliere
*
Bilgi, iki çeşittir; bir konuyu bilmek, o konuyu nereden öğreneceğini bilmek. Samuel Johnson
*
Bilgiden başka hiçbir kuvvete heves etme. Cami
*
Bilgili adam güneş gibidir, girdiği yeri aydınlatır. Zübeyr Gündüzalp
*
Bir insan her şeyi bilemez. Horatius
*
Çin'de bile olsa bilgiyi arayın, gidin, elde edin. Hadis-i Şerif
*
Dünyada en zor olan şey, insanın kendisini bilmesidir. Thales
*
Faydalanılmayan bilgi, harcanmayan ve hiç kimseye hayrı dokunmayan define gibidir. Hadis-i Şerif
*
Hak'tan ve faziletlerden mahrum olan bilgi, hilekarlıktır, onun akıl ve zeka ile alakası yoktur. Eflatun
*
Her bildiğini söyleme, fakat her söylediğini bil. Marcel Lenoir
*
Soru da bilgiden doğar, cevap da. Mevlana
*
Tek iyi şey bilgi, tek kötü şey de bilgisizliktir. Diyojen
altın sözler, bilgi, bilgi ile ilgili sözler, bilgi nedir, bilgi nedir felsefe, bilginin anlamı, ders notları, ödev notları, resimli sözler bilgi, nedir.org, kaç çeşit bilgi vardır, bilgi sözlük anlamı


ALTIN VE HİKMETLİ SÖZLER-7 (KİBİR-BORÇ-BAĞIŞLAMAK-BİRLİK-BİLGİ)

20 Haziran 2017 Salı / No Comments
büyüklenmek ile ilgili sözler, b harfi ile başlayan sözler, kibir ile ilgili özlü sözler, bilim ile ilgili sözler, bilgi ile ilgili sözler, alim ile ilgili sözler, bedbaht ile ilgili sözler, bedbaht anlamı

BÜYÜKLENME (KİBİR)

Öğünmeyiniz! Hem topraktan yaratılmış hem de toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övünmesi neye yarar! (Hz. Ebû Bekir)

Hurma ağacına bakınız. Başı dik olduğu için Allah ona meyvelerini nasıl taşıtıyor. Kabak, kavun, karpuz gibi bitkiler ise yüzünü ve dallarını yere koyduğu için Allah onların meyvelerinin yükünü toprağa taşıtıyor. (Ahmed er-Rufai)

Dindarsan kendini beğenmişliği bırak, kendini görmezsen Allah'ı görürsün. (Nasr-ı Hüsrev)

Allah'a karşı isyan bayrağını çektiren günahların başında kibir gelir. (Avn İbn-i Abdullah)

Bir günah ki kaynağı şehvettir, affa mazhar olacağı umulur; ama bir günah ki kibirden kaynaklanır onun için mağfiret umulmamalıdır. (Seriyyü's-Sakati)

Bir kimsede kibir varsa bu, söz söylerken soğan gibi kokar. (Mevlânâ)

Dağları iğneyle kazmak, kalbden kibri söküp atmaya nazaran daha kolaydır. (Ebû Haşim Sofi)

İsyanda olanların mahçup hali, benim için ibadette olanların mağrur halinden daha sevimlidir. (Yahya Vâiz)

Kişinin kendini beğenmesi, aklının zayıf olduğuna dalalet eder. (Hz. Ali)

Bir Müslümanı küçük gördüğün zaman karşılığında iman ve irfan duygusunun azalışını görürsün. (Ebû Bekir bin Hamid Tirmizi)

BORÇ

Borcunu azaltırsan hür yaşarsın, günahlarını azaltırsan rahat ölürsün. (Hz. Ömer)

BAĞIŞLAMAK

Zalimleri bağışlamak yoksullara cefadır. (Sâdî)

BAHTİYARLIK

Allah'a itaat etmek, fakat reddedilmekten korkmak bahtiyarlık alameti; Allah'a asi olmak ama O'nun katında makbul olmayı ummak bedbahtlık alametidir. (Ebû Osman Nisaburi)

BEDBAHTLIK

Bir kimsesinin bedbaht olmasının alameti (işareti, belirtisi) üçtür: 1- Kendisini ilim verilip amelden mahrum bırakılması, 2- Amel verilip ihlâstan mahrum bırakılması, 3- Allah dostları ile sohbete nail olup onlara hürmetten mahrum olması. (Muhammed bin Fadl Belhi)

Altı şey cehaled ve bedbahtlık eseridir: 1- Sebepsiz yere kızmak, 2- Gereksiz ve faydasız konuşmak, 3- Sırrını ifşa etmek, 4- Herkese güvenmek, 5- Dostunu düşmanını ayıramamak, 6- Yersiz ve zamansız nasihatte bulunmak. (Muhammed bin Mansur et-Tûsî)

Beş şey bedbahtlık nişanıdır: Gönül katılığı; göz yaşarmazlığı; hayasızlık; dünya sevgisi; dünya için uzun endişe. (Malik bin Dinar)

BİLGİ-BİLGİN (İLİM-ÂLİM)

Bilgi zenginlikten üstündür. Çünkü zenginliği sen korursun, bilgi ise seni korur. (Hz. Ali)

İlim adamları için yokluk içinde yaşadığı halde kanaat sahibi olmaktan daha değerli bir ziynet yoktur. (İmam Şafii)

Kötülükten kaçmayan bilgin, ışık tutan bir kördür, başkalarına doğru yolu gösterir, ama kendisi göremez. (Sâdî)

İlim bir avdır, onun kösteği yazmaktır. (Safiyyü'l-Hılli)

Biz, ilmi yazmayan kişiyi, ilmi bilen kişi olarak kabul etmezdik. (Muaviye bin Kurre)

İlim öğrenilen  değil, yaşanandır. Yaşanmayan ilim geçmeyen para gibidir. (İmam Şafii)

İlmin de ehli vadır. Onun ehlinden başkasına verirsen ziyan etmiş, ehline vermezsen ihanet etmiş olursun. (Süfyan bin Uyeyne)

En güvendiğim sağlam amelim (çabam) ilmi yaymak için yaptığım çalışmadır. (Ata bin Meysene)

Önce yol bil, sonra yol göster. Yolu görememişsen mürşitlik davasını bırak. (Nâsır-ı Hüsrev)

İlmi ile amel etmeyen âlim, başkalarını giydirdiği halde kendisi çıplak olan iğne gibidir. (İmam Gazalî)

BİRLİK (TOPLULUK, CEMAAT)

Halkın içinden kaçmak marifet değildir. Asıl marifet halkın içinde iken kendi içine dönebilmektir. (Ebû Bekir Şibli)

Bu yazı, büyüklenmek ile ilgili sözler, b harfi ile başlayan sözler, kibir ile ilgili özlü sözler, bilim ile ilgili sözler, bilgi ile ilgili sözler, alim ile ilgili sözler, bedbaht ile ilgili sözler, bedbaht anlamı ile ilgilidir.

BİLGİ

4 Kasım 2016 Cuma / No Comments
bilgi nedir, bilgi edinme, bilgili, erkek, kadın, kitap, kitaplık, kütüphane, oku, okumak, özgür, özgürlük, bilgi ile ilgili sözler, bilgi sözler, bilge ne demek, bilgeli ne demek,

Bilgi özgürlüktür.
*
BİLGİ İLE İLGİLİ SÖZLER

Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz. Claude Bernard
*
Bazı şeyleri yarım bileceğine, bir şey bilme, daha iyi. Nietszche
*
Bilgi de tek başına bir güçtür. Bacon
*
Bilgi, bölüşüldükçe artan hazinedir. Bhartrihari
*
Bilgi, sakalla ölçülmez. Moliere
*
Bilgi, iki çeşittir; bir konuyu bilmek, o konuyu nereden öğreneceğini bilmek. Samuel Johnson
*
Bilgiden başka hiçbir kuvvete heves etme. Cami
*
Bilgili adam güneş gibidir, girdiği yeri aydınlatır. Zübeyr Gündüzalp
*
Bir insan her şeyi bilemez. Horatius
*
Çin'de bile olsa bilgiyi arayın, gidin, elde edin. Hadis-i Şerif
*
Dünyada en zor olan şey, insanın kendisini bilmesidir. Thales
*
Faydalanılmayan bilgi, harcanmayan ve hiç kimseye hayrı dokunmayan define gibidir. Hadis-i Şerif
*
Hak'tan ve faziletlerden mahrum olan bilgi, hilekarlıktır, onun akıl ve zeka ile alakası yoktur. Eflatun
*
Her bildiğini söyleme, fakat her söylediğini bil. Marcel Lenoir
*
Soru da bilgiden doğar, cevap da. Mevlana
*
Tek iyi şey bilgi, tek kötü şey de bilgisizliktir. Diyojen


bilgi nedir, bilgi edinme, bilgili, erkek, kadın, kitap, kitaplık, kütüphane, oku, okumak, özgür, özgürlük, bilgi ile ilgili sözler, bilgi sözler, bilge ne demek, bilgeli ne demek,