Yazı Duyurusu

Menu

Browsing "Older Posts"

Browsing Category "cevşen arapça ve türkçe okunuşu"

CEVŞEN DUALARI-7

2 Kasım 2021 Salı / No Comments
Bu yazı, cevşeni kebir, cevşen arapça ve türkçe okunuşu, cevşenin latince okunuşu, cevşen latince okunuşu pdf, cevşen duası arapça yazılışı, cevşen türkçe okunuşu pdf indir, büyük cevşen evradı kudsiye oku ile ilgilidir.

CEVŞENİ KEBİR DUASI-7

61-70 BAB ARAPÇA OKUNUŞU

61. BAB OKUNUŞU
1 Yâ Men yükallibü'l-leyle ve'n-nehâr
2 Yâ Men Halaka'z-zulümâti ve'n-nûr
3 Yâ Men ce'ale'z-zılle ve'l-harur
4 Yâ Men sehhara's-semse ve'l-kamer
5 Yâ Men haleka'l-mevte ve'l-hayah
6 Yâ Men lehü'l-halku ve'l-emr
7 Yâ Men lem yettehiz sâhibeten velâ veledâ
8 Yâ Men lem yekûn lehû şerikim fi'l-mülk
9 Yâ Men lem yekûn lehû veliyyün mine'z-züll
10 Yâ men lehü'l-havlü ve'l-kuvveh
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ enteİ-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

61. BAB MANASI
Allah”ım ben (yüce) isimlerin hakkına sana el açıyor dilekte bulunuyorum;
Ey yaratan,
Ey rızık veren,
Ey konuşan (sözleri, sesleri icat eden),
Ey (her şeyinde) doğru olan,
Ey (tohum ve taneyi) yarıp filizlendiren,
Ey (birbirinden ayrılması gerekenleri) ayıran,
Ey (kapalıları) açan,
Ey (açıklıkları) kapatan,
Ey her şeyden önce var olan,
Ey her şeyden yüce!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

62. BAB OKUNUŞU
1 Yâ Men ya'lemü mürâde'l-mürîdîn
2 Yâ Men yemlikü havaice's-sâilîn
3 Yâ Men yesme'u enîne'l-valihîn
4 Yâ Men yerâ bükâe'l-hâifîn
5 Yâ Men ya'lemu damîra's-sâmitîn
6 Yâ Men yerâ nedeme'n-nâdimîn
7 Yâ Men yakbelü 'uzre't-tâibîn
8 Yâ Men lâ yüslihu 'amele'l-müfsidîn
9 Yâ Men lâ yüdî'u ecra'l-muhsinîn
10 Yâ Men lâ yeb'udü an kulûbi'l-'arifîn
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

62. BAB MANASI
Ey gece ve gündüzü değiştiren,
Ey karanlıkları ve ışıkları (âlemin düzenine) yerleştiren,
Ey gölgeyi ve (güneşin) hararetini yaratan,
Ey güneş ve ayı emri altına alan,
Ey hayır ve şerri mukadder kılan,
Ey ölüm ve hayatı yaratan,
Ey yaratmak ve emretmek kendisine mahsus olan,
Ey kendisine eş ve evlat edinmeyen,
Ey mülkünde ortağı bulunmayan,
Ey zillet (ve eksiklikten) kaynaklanan bir veli ve yardımcıya ihtiyacı olmayan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

63. BAB OKUNUŞU
1 Yâ Dâime'l-bekâ
2 Yâ Ğafira'l-hatâ
3 Yâ Sâmi'e'd-düâ
4 Yâ Vâsi'a'l-'atâ
5 Yâ Râfı'a's-semâ
6 Yâ Kâşife'l-belâ
7 Yâ 'Azîme's-senâ
8 Yâ Kadîme's-senâ
9 Yâ Keşira'l-vefa
10 Yâ Şerîfe'l-cezâ
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

63. BAB MANASI
Ey müştak olanların maksadından haberdar olan,
Ey susanların içini bilen,
Ey (üzüntüsünden) kendinden geçenlerin inlemelerini işiten,
Ey korkanların (kendisinden) korkanların ağlayışını gören,
Ey (kendisinden) dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan,
Ey tövbe edenlerin mazeretini kabul buyuran,
Ey fitne ve fesatçıların işlerini düzeltmeyen,
Ey iyilikte bulunanların ecrini zayi etmeyen,
Ey ariflerin kalplerinden uzaklaşmayan,
Ey cömertlerin cömerdi!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

64. BAB OKUNUŞU
Ve es'elüke biesmâike
1 Yâ Ğaffâr
2 Yâ Settâr
3 Yâ Kahhâr
4 Yâ Cebbar
5 Yâ Sabbâr
6 Yâ Razzâk
7 Yâ Fettâh
8 Yâ 'Allâm
9 Yâ Vehhâb
10 Yâ Tevvâb
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

64. BAB MANASI
Ey ebediyen baki kalacak olan,
Ey duayı işitip (icabet eden),
Ey bağışı geniş olan,
Ey hatayı bağışlayan,
Ey gökyüzünü emsalsiz yaratan,
Ey iyi imtihan eden,
Ey medh-ü senası güzel olan,
Ey (varlığının) parıltısı kadim olan,
Ey vefası bol olan,
Ey mükâfatı şanlı, şerefli olan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

65. BAB OKUNUŞU
1 Yâ Men halekanî ve sevvânî
2 Yâ Men razekanî ve rabbânî
3 Yâ Men et'amenî ve sekânî
4 Yâ Men karrabenî ve ednânî
5 Yâ Men 'asamenî ve kefânî
6 Yâ Men hafızanî ve kelânî
7 Yâ Men veffekanî ve hedânî
8 Yâ Men e'azzenî ve ağnânî
9 Yâ Men emâtenî ve ahyânî
10 Yâ Men ânesenî ve âvânî
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

65. BAB MANASI
Allah”ım, (mukaddes) ismin hürmetine sana el açıyor dilekte bulunuyorum;
Ey (ayıpları) örten,
Ey çok bağışlayan,
Ey (her şeye) galip gelen, (düşmanlarını) kahreden,
Ey (istediği her şeyi) zorla da olsa yaptırabilen,
Ey çok sabırlı olan,
Ey iyilik eden,
Ey (istediğini) seçebilen,
Ey (müşkülleri) açan halleden,
Ey çok bağışta bulunan,
Ey rahatlatan ve dinlendiren!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

66. BAB OKUNUŞU
1 Yâ Men yühikku'l-hakka bikelimâtih
2 Yâ Men lâ mü'akkibe lihukmih
3 Yâ Men lâ radde likadâih
4 Yâ Men yehûlü beyne'l-mer'i ve kalbih
5 Yâ Men yakbelü't-tevbete an 'ibâdih
6 Yâ Men lâ tenfe'u'ş-şefa'atü illâ biiznih
7 Yâ Meni's-semâvâtü matviyyâtün biyemînih
8 Yâ Men hüve a'lemü bi men dalle 'an sebîlih
9 Yâ Men yüsebbihu'r-ra'dü bihâmdi-hi ve'l-melâiketü min hîfetih
10 Yâ Men yürsilü'r-riyâha büşran beyne yedey rahmetih
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

66. BAB MANASI
Ey beni yaratıp (her şeyimi en güzel şekilde düzene koyan,
Ey beni rızıklandırıp terbiye eden,
Ey beni yedirip içiren,
Ey beni (kendisine) yakınlaştırıp yakınlardan kılan,
Ey beni koruyan bana (her şeyde) yeterli olan,
Ey beni koruyan ve gözeten,
Ey beni aziz kılan ve ihtiyaçlarımı gideren,
Ey beni muvaffak kılan ve hidayet eden,
Ey benimle ünsiyet kuran ve (rahmetine) sığındıran,
Ey beni öldüren ve dirilten!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

67. BAB OKUNUŞU
1 Yâ Men ce'ale'l-arda mihâdâ
2 Yâ Men ce'ale'l-cibâle evtâdâ
3 Yâ Men ce'ale'l-şemse sirâcâ
4 Yâ Men ce'ale'l-kamera nûrâ
5 Yâ Men ce'ale'l-leyle libâsa
6 Yâ Men ce'ale'n-nehâra me'âşâ
7 Yâ Men ce'ale'n-nevme sübâtâ
8 Yâ Men ce'ale's-semâe binâa
9 Yâ Men ce'ale'l-eşyâe ezvâcâ
10 Yâ Men ce'ale'n-nâra mirsâdâ
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

67. BAB MANASI
Ey kelimeleriyle hakkın hak olduğunu ibâ eden,
Ey kullarından tövbeyi kabul buyuran,
Ey kişi ile kalbi arasına giren,
Ey izni olmadan hiç bir şefaat fayda vermeyen,
Ey yolundan sapanları
Ey iyi bilen,
Ey hükmünü geciktirecek kimse bulunmayan,
Ey kazasını geri çevirecek kimse olmayan, kimse olmayan,
Ey her şeyin emrine boyun eğdiği,
Ey gökler kudretiyle dürülmüş olan,
Ey rüzgârları rahmet (yağmurundan) önce müjdeci olarak gönderen!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

68. BAB OKUNUŞU
Ve es'elüke biesmâike
1 Yâ Şefî'
2 Yâ Semî'
3 Yâ Rafı'
4 Yâ Meni`
5 Yâ Bedi`
6 Yâ Serî'
7 Yâ Beşîr
8 Yâ Nezîr
9 Yâ Kadîr
10 Yâ Muktedir
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-em ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

68. BAB MANASI
Ey yeryüzünü (istirahat) beşiği yapan,
Ey dağları (yeryüzünün) kazıkları olarak karar kılan,
Ey güneşi kandil yapan,
Ey ayı aydınlık (vesilesi) kılan,
Ey geceyi örtü yapan,
Ey gündüzü geçim için çalışıp çabalama zamanı kılan,
Ey uykuyu rahatlık ve huzur vasıtası yapan,
Ey göğü bina kılan,
Ey her şeyi çiftler halinde yaratan,
Ey (cehennem) ateşini (kâfirler için kurulan) pusu yeri karar kılan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

69. BAB OKUNUŞU
1 Yâ Hayyü kable külli hayy
2 Yâ Hayyü ba'de külli hayy
3 Yâ Hayyü'llezî lâ yüşbihühû şey'
4 Yâ Hayyü'llezî leyse kemişlihî hayy ' Yâ Hayyü'llezî lâ yüşârikühû hayy
6 Yâ Hayyü'llezî lâ yahtâcü ilâ hayy
7 Yâ Hayyü'llezî yümîtü külle hayy
8 Yâ Hayyü'llezî yerzüku külle hayy
9 Yâ Hayyü'llezî yühyi'l-mevtâ
10 Yâ Hayyü'llezî lâ yemût
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

69. BAB MANASI
Allah”ım, ismin hürmetine sana el açıyor, dilekte bulunuyorum;
Ey (her şeyi) duyan,
Ey (günahların) şefaatçisi,
Ey (makamı yüce,
Ey mertebesi üstün,
Ey süratle (icabet eden- hesaba çeken),
Ey emsalsiz yaratan,
Ey büyük,
Ey (her şeye) gücü yeten,
Ey (her şeyden) haberdar,
Ey (sığınak dileyenleri) sığındıran!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

70. BAB OKUNUŞU
1 Yâ Men lehû zikrun lâ yünsâ
2 Yâ Men lehû nurun lâ yutfâ
3 Yâ Men lehû şenâün lâ yuhsâ
4 Yâ Men lehû nü'ûtün lâ tüğayyer
5 Yâ Men lehû ni'amün lâ tü'add
6 Yâ Men lehû mülkün lâ yezûl
7 Yâ Men lehû celâlün lâ yükeyyef
8 Yâ Men lehû kadâün lâ yüradd
9 Yâ Men lehû sıfâtün lâ tübeddel
10 Yâ Men lehû kemâlün lâ yüdrak
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

70. BAB MANASI
Ey her diriden önce hayat sahibi olan
Ey her diriden sonra hayat sahibi bulunan,
Ey hiç bir şey kendisine benzemeyen gerçek hayat sahibi,
Ey hiç bir dirinin (hiç bir şeyine) ortak olmadığı diri,
Ey hiç bir diriye muhtaç olmayan diri,
Ey her diriyi öldüren diri,
Ey her diriye rızık vere diri,
Ey hayatı hiç bir diriden miras almayan (kendi zatıyla) diri,
Ey ölüleri dirilten diri,
Ey hayat sahibi,
Ey (varlıkları) ayakta tutan kendisini (hiç bir zaman) uyku basmayan ve uyumayan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!Bu yazı, cevşeni kebir, cevşen arapça ve türkçe okunuşu, cevşenin latince okunuşu, cevşen latince okunuşu pdf, cevşen duası arapça yazılışı, cevşen türkçe okunuşu pdf indir, büyük cevşen evradı kudsiye oku ile ilgilidir.

CEVŞEN DUASI-6

/ No Comments
cevşen türkçe okunuşu ve meali, cevşen arapça ve türkçe okunuşu, cevşen okunuşu, cevşen türkçe meali, cevşen ül kebir arapça, cevşen pdf, büyük cevşen indir bedava

CEVŞENİ KEBİR DUASI-6

51-60 ARAPÇA OKUNUŞU

51.BAB OKUNUŞU
1 Yâ Ni'me'l-habîb
2 Yâ Ni'me't-tabîb
3 Yâ Ni'me'l-hasîb 
4 Yâ Ni'me'l-karîb 
5 Yâ Ni'me'r-rakîb
6 Yâ Ni'me'l-mucîb
7 Yâ Ni'me'l-enîs 
8 Yâ Ni'me'l-vekîl
9 Yâ Ni'me'l-mevlâ
10 Yâ Ni'me'n-nasîr
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

51. BAB MANASI
Ey güzel hesap gören,
Ey güzel Tabip,
Ey güzel gözetleyici,
Ey güzel yakın,
Ey güzel icabet eden,
Ey güzel sevgili,
Ey güzel Kefil,
Ey güzel Vekil,
Ey güzel Mevla,
Ey güzel yardımcı!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

52. BAB OKUNUŞU
1 Yâ Sürûra'l-'ârifîn
2 Yâ Enîse'l-mürîdîn
3 Yâ Muğîşe'l-müştâkîn
4 Yâ Habîbe't-tevvâbîn
5 Yâ Râzika'l-mükillîn 
6 Yâ Recâe'l-müznibîn
7 Yâ Kâşife'l-mekrûbîn
8 Yâ Müneffisen 'ani'l-mağmûmîn
9 Yâ Müferricen 'ani'l-mahzûnîn
10 Yâ İlâhe'l-evvelîne ve'l-âhirîn 
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

52. BAB MANASI
Ey ariflerin sevinci,
Ey sevenlerin arzusu
Ey kendisine müştak olanların dostu,
Ey tövbekârların sevgilisi,
Ey muhtaçlara rızık veren,
Ey günahkârların ümidi,
Ey ibadet edenlerin göz nuru,
Ey sıkıntıda bulunanların sıkıntısını gideren,
Ey hüzünlülerin hüznüne son veren,
Ey evvellerin ve ahirlerin (bütün yaratıkların) ilahı!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

53. BAB OKUNUŞU
1 Yâ Rabbe'l-cenneti ve'n-nâr
2 Yâ Rabbe'n-nebiyyîne ve'l-ahyâr
3 Yâ Rabbe's-sıddîkîne ve'l-ebrâr
4 Yâ Rabbe's-siğâri ve'l-kibâr
5 Yâ Rabbe'l-hubûbi ve'l-eşmâr 
6 Yâ Rabbe'l-enhâri ve'l-eşcâr
7 Yâ Rabbe's-sahârâ ve'l-kıfâr
8 Yâ Rabbe'l-'abîdi ve'l-ahrâr 
9 Yâ Rabbe'l-i'lâni ve'l-isrâr 
10 Yâ Rabbe'l-leyli ve'n-nehâr
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

53. BAB MANASI
Allah”ım ben, (güzel) ismin hakkına sana el açıyor, (hacetlerimi) senden diliyorum;
Ey bizim Rabbimiz,
Ey bizim ilâhımız,
Ey bizim efendimiz,
Ey bizim mevlamız,
Ey bizim (düşmana karşı) yardımcımız,
Ey bizim koruyucumuz,
Ey bize yol gösteren,
Ey bizim yardımcımız,
Ey bizim habibimiz, sevgilimiz,
Ey bizim tabibimiz!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

54. BAB OKUNUŞU
1 Yâ Men lahika fî külli şey'in 'ilmüh
2 Yâ Men nefeze bi külli şey'in besaruh
3 Yâ Men beleğat ilâ külli şey'in kudratüh
4 Yâ Men lâ yuhsı'l-'ibâdü na'mâeh
5 Yâ Men lâ teblüğu'l-halâiku şükrah
6 Yâ Men lâ tüdrikü'l-efhâmü celâleh
7 Yâ Men lâ tenâlü'l-evhâmü künheh
8 Yâ Meni'l-'azâmetü ve'l-kibriyâü ridâüh
9 Yâ Meni'l-heybetü ve's-sültânü behâüh
10 Yâ Men te'azzeze bi'l-'izzi bekâüh 

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

54. BAB MANASI
Ey Peygamberlerin ve iyilerin Rabbi,
Ey sıddıkların (doğruların) ve seçkinlerin Rabbi,
Ey cennet ve cehennemin Rabbi,
Ey küçüklerin ve büyüklerin Rabbi,
Ey tanelerin ve meyvelerin Rabbi,
Ey nehirlerin ve ağaçların Rabbi,
Ey sahraların ve çöllerin Rabbi,
Ey karaların ve denizlerin Rabbi,
Ey gece ve gündüzün Rabbi,
Ey açıkların ve gizliliklerin Rabbi!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

55. BAB OKUNUŞU
1 Yâ Men lehü'l-meşelü'l-a'lâ
2 Yâ Men lehü'l-sıfâtü'l-'ulâ
3 Yâ Men lehü'l-âhiratü ve'l-ûlâ
4 Yâ Men lehü'l-cennetü'l-me'vâ
5 Yâ Men lehü'n-nâru ve'l-lezâ
6 Yâ Men lehü'l-âyâtü'l-kübrâ
7 Yâ Men lehü'l-esmâü'l-hüsnâ
8 Yâ Men lehü'l-hükmü ve'l-kadâ
9 Yâ Men lehü's-semâvâtü'l-'ulâ
10 Yâ Men lehü'l-'arşü ve's-serâ 
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

55. BAB MANASI
Ey emri her şeyde geçerli olan,
Ey ilmi her şey kuşatan,
Ey gücü her şeye yeten,
Ey nimetlerini kulların sayamadığı,
Ey şükrünü yaratıkların (layıkıyla) yerine getiremediği,
Ey yüceliğini zihinlerin kavrayamadığı,
Ey künhüne varamadığı,
Ey azamet ve Kibriya örtüsü olan,
Ey kesin olarak (takdir edip) hükme bağladığını kulların reddedemediği,
Ey kendi saltanat ve mülkünden başka (hakiki) bir saltanat bulunmayan,
Ey kendi bağışından başka (gerçek) bir bağış bulunmayan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

56. BAB OKUNUŞU
Ve es'elüke biesmâike 
1 Yâ'Afüvv
2 Yâ Ğafûr
3 Yâ Vedûd 
4 Yâ Şekûr
5 Yâ Sabûr 
6 Yâ Rauf
7 Yâ'Atûf 
8 Yâ Kuddûs
9 Yâ Hayy 
10 Yâ Kayyûm
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

56. BAB MANASI
Ey en yüce misalin sahibi,
Ey en yüce sıfatların sahibi,
Ey âhiret ve dünyanın sahibi,
Ey cennet-ül Ma’vâ’nın sahibi,
Ey en büyük ayetlerin sahibi,
Ey en güzel isimlerin sahibi
Ey hüküm ve yargının sahibi,
Ey hava ve uzayın sahibi,
Ey Arşın ve yerin sahibi,
Ey yüce göklerin sahibi!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

57. BAB OKUNUŞU
1 Yâ Men hüve fı's-semâi 'azametüh
2 Yâ Men hüve fi'l-ardi âyâtüh
3 Yâ Men hüve fî külli şey'in delâilüh
4 Yâ Men hüve fi'l-bihâri 'acâibüh
5 Yâ Men yebdeü'l-halka şürame yü'îdüh
6 Yâ Men hüve fi'l-cibâli hazâinüh
7 Yâ Men ahsene külle şey'in halekah
8 Yâ Men ileyhi yürce'u'l-emrü küllüh
9 Yâ Men zahera fî külli şey'in lütfülı
10 Yâ Men yü'arrifü'l-halâika kudrateh 
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

57. BAB MANASI
Allah”ım ben ismin hürmetine sana el açıyor, dilekte bulunuyorum;
Ey çok affeden,
Ey çok bağışlayan,
Ey çok sabreden,
Ey (kullarının amellerini) karşılıksız bırakmayan,
Ey çok şefkatli olan,
Ey çok merhametli olan,
Ey kendisinden dilekte bulunulan,
Ey (salih kullarını) çok seven, çok sevilen,
Ey münezzeh,
Ey mukaddes!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

58. BAB OKUNUŞU 
1 Yâ Habîbe men lâ habîbe leh
2 Yâ Tabîbe men lâ tabîbe leh
3 Yâ Mücîbe men lâ mücîbe leh
4 Yâ Şefîka men lâ şefîka leh
5 Yâ Rafîka men lâ rafîka leh
6 Yâ Şefî'a men lâ §efî'a leh
7 Yâ Müğîşe men lâ müğîşe leh
8 Yâ Delîle men lâ delîle leh
9 Yâ Kaide men lâ kaide leh
10 Yâ Râhıme men lâ râhıme leh 
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.


58. BAB MANASI
Ey gökyüzünde azameti görülen,
Ey yeryüzünde ayetleri tecelli eden,
Ey he şeyde delilleri bulunan,
Ey denizlerde hayret verici (yaratıkları, sanatları) bulunan,
Ey dağlarda hazineleri yer alan,
Ey yaratılışı ilk defa başlatan (öldükten sonrada) tekrar dirilten,
Ey bütün işler kendisine dönen,
Ey her şeyden lütfünü aşikar eden
Ey her şeyi en güzel şekilde yaratan,
Ey kudreti mahlûkatını kuşatıp onda tasarruf eden!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

59. BAB OKUNUŞU
1 Yâ Kâfiye meni'stekfâh
2 Yâ Hâdiye meni'stehdâh
3 Yâ Kâliye meni'steklâh 
4 Yâ Dâ'iye meni'sted'âh 
5 Yâ Şâfıye meni'steşfâh 
6 Yâ Kâdiye meni'stakdâh
7 Yâ Muğniye meni'steğnâh
8 Yâ Mûfîye meni'stevfâh
9 Yâ Mükavviye meni'stakvâh 
10 Yâ Veliyye meni'stevlâh
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

59. BAB MANASI
Ey sevgilisi olmayanın (gerçek) sevgilisi,
Ey tabibi olmayanın tabibi,
Ey (isteklerine) icabet edeni olmayanın icabet edeni,
Ey şefkat gösterecek kimsesi olmayanın şefkat göstereni,
Ey arkadaşı olmayanın arkadaşı,
Ey imdat edeni olmayanın yardımcısı,
Ey kılavuzu olmayanın kılavuzu,
Ey ünsiyet kuracak kimsesi olmayanın dostu, can yoldaşı,
Ey merhamet edecek kimsesi olmayanın merhamet edeni,
Ey dostu olmayanın (gerçek) dostu!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

60. BAB OKUNUŞU
Ve es'elüke biesmâike 
1 Yâ Evvel 
2 Yâ Âhir
3 Yâ Zahir 
4 Yâ Bâtın
5 Yâ Halik 
6 Yâ Râzik
7 Yâ Sâdık 
8 Yâ Sabık
9 Yâ Saik 
10 Yâ Fâlik
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

60. BAB MANASI
Ey kendisine yetmesini isteyenlere yeterli olan,
Ey kendisinden hidayet dileyen hidayet eden,
Ey kendisinden korunma dileyeni koruyan,
Ey halinin gözetilmesini isteyeni gözeten,
Ey şifa isteyene şifa veren,
Ey hükmetmesini isteyenler hakkında hükmünü veren,
Ey kendisinden zenginlik dileyenleri zenginleştiren,
Ey sözünü yerine getirmesini isteyenlere verdiği sözü yerine getiren,
Ey kendisinden güç, kuvvet dileyenleri güçlendiren,
Ey kendisinde dostluk ve sahiplik isteyenlerin dostu ve sahibi olan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!


Bu yazı, cevşen türkçe okunuşu ve meali, cevşen arapça ve türkçe okunuşu, cevşen okunuşu, cevşen türkçe meali, cevşen ül kebir arapça, cevşen pdf, büyük cevşen indir bedava ile ilgilidir.