Yazı Duyurusu

Menu

Browsing "Older Posts"

Browsing Category "israf ile ilgili sözler"

İSRAF-TASARRUF DENGESİ

15 Şubat 2022 Salı / No Comments

israf nedir, israf ile ilgili sözler, altın sözler, tasarruf ile ilgili sözler, israf ile ilgili ayetler, israf ile ilgili hadisler, israf sözleri bediüzzaman, israf sözleri mevlana, israf sözleri hz ali

İSRAFLA İLGİLİ AYET, HADİS VE GÜZEL SÖZLER

“Yiyiniz içiniz; fakat israf etmeyiniz! Çünkü Allâh isrâf edenleri sevmez.” (A'râf Suresi 7/31) 
*
Yemek yemekten maksat, zevk ve lezzet alarak nefsin boyunduruğu altına girmek değil, Allâh'a kulluk ve ibâdete güç kazanmak olmalıdır. Yani yemek bizzat gâye değil, hedefe giden yolda bir vâsıta olarak görülmelidir. Yeme ve içmede tehlikeli olan şey, tokluk sebebiyle günâha düşmektir.  
*
Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. (İsra Suresi -26) 
*
Ey îmân edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin! Eğer sâdece Allâh'a kulluk ediyorsanız, O'na şükredin!” (Bakara Suresi 2/172)
*
Âyet-i kerîmede Allâh Teâlâ kâfirlerin yeme konusundaki tavrını, bir teşbihle şöyle anlatmaktadır:
“İnkâr edenler, dünyada sâdece zevk u safâ ederler ve hayvanların yediği gibi yerler! Onların varacağı yer cehennemdir.” (Muhammed 47/12)
*
Kâfirlerin bütün ihtimamları midelerine ve şehvetlerinedir. Âhirete dönüp bakmazlar bile. Dünyaya harîstirler ve âkibetten gâfildirler. Dolayısıyla mü'min, onlardan farklı olarak yeme içmede ölçülü olmalı, dünyaya ve nimetlerine karşı ihtiyaç nispetinde rağbet etmelidir. Zîrâ bir diğer Hadîs-i Şerîf'te:

Bir keresinde, çokça yiyen bir adam geğirmeye başlayınca, Efendimiz(s.a.v) adamcağızı:
“Geğirmeyi bırak. Çünkü dünyada çok doyanlar, kıyamet gününde en uzun müddetle aç kalacak olanlardır. ” diye uyarmıştır. (Tirmizî, Kıyâmet, 37)
*
Bir Hadis-i Şerif'te ise şöyle buyurulur;
Canının çektiği ve arzu ettiğin her şeyi yemen, şüphesiz israftır!” (İbn-i Mâce, Et‘ime, 51)

Peygamberimiz(s.a.v)'ce buyrularak böyle bir hareket, ölçüsüzlük olarak telâkki edilmiştir. Allâh dostlarına göre ise şeriatte doyduktan sonra yemek israf, tarîkatte doyuncaya kadar yemek israf, hakîkatte de Allâh'ın huzûrunda olduğunu unutarak yemek israftır. 
*
"İnsana nefsinin her istediğini alıp yemesi, israf yönünden kafidir. "  Hz. Ebubekir (r.a)
*
İktisat, az şeyi çoğaltır, israf, çok şeyi azaltır.     Hz Ali (r.a)
*
İsraf sefahetin, sefahet sefaletin kapısıdır. Said-i Nursî    
 *
İsraf sefahetin, sefahet sefaletin kapısıdır.  Said-i Nursî
*
İsraf etmede hayır, hayırda israf olmaz.   İmam-ı Azam
*
Bediüzzaman Said Nursi ise şöyle belirtmiştir;

"Hâlık-ı Rahîm, nev-i beşere(insanoğluna) verdiği nimetlerin mukabilinde şükür istiyor. İsraf ise şükre zıttır, nimete karşı hasâretli bir istihfaftır. İktisat ise, nimete karşı ticaretli bir ihtiramdır."
*
Mevlânâ hazretleri yeme içme ile insan mâneviyatı arasındaki alâkayı şöyle dile getirir:
"Kene gibi pis bir deriye konup şişeceğine, kuşlar gibi yarı aç ol ki fezâlarda dolaşasın.” 


israf nedir, israf ile ilgili sözler, tasarruf ile ilgili sözler, israf ile ilgili ayetler, israf ile ilgili hadisler, israf sözleri bediüzzaman, israf sözleri mevlana, israf sözleri hz ali, altın sözler