Yazı Duyurusu

Menu

Browsing "Older Posts"

Browsing Category "türk bayrağı"

BAYRAĞIMIZ

6 Mayıs 2022 Cuma / No Comments
bayrak kanunu, türk bayrağı kanunu, 2893 sayılı bayrak kanunu, altın sözler, bayrak neyin sembolüdür, özlü sözler, türk bayrağı, türk bayrağı ölçüleri tse, tse türk bayrağı ebadları

BAYRAK YERE DÜŞMEMELİ

Yiğit atalarımız, vatan ve bayrak için şehit oldular.
Anadolu toprağını kanlarıyla sulayarak bizlere VATAN olarak miras bıraktılar.
Ay Yıldızlı Al Bayrağımızı yere düşürmediler.
Şimdi görev bizde!
Bizlerde yere düşürmeyeceğiz!

*

TÜRK BAYRAĞI KANUNU

Kanun Numarası : 2893
Kabul Tarihi : 22/9/1983
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/9/1983 Sayı : 18171
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 599

*

Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

*

Amaç

Madde 1 – Bu Kanunun amacı Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri
belirlemektir.

Bayrağın Şekli ve Yapımı

Madde 2 – Türk Bayrağı, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay- yıldızlı albayraktır. Bayrak ile özel bayrakların (sembolik bayrak, özel işaret, flama, flandra ve fors) standartları, hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı tüzükte gösterilir.

Bayrağın Çekilmesi ve İndirilmesi

Madde 3 – Bayrak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt dışı temsilciliklerine ve kamu kuruluşlarıyla
gerçek ve tüzelkişilerin deniz vasıtalarına çekilir. Yurt içinde ve yurt dışında yetkililerin araçlarına takılır. Bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. Bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından o mahaldeki yetkili amirler sorumludur.

(Değişik : 14/7/1999 - 4409/1 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarında Türk Bayrağı sürekli çekili kalır.
(Değişik : 14/7/1999 - 4409/1 md.) Bayrağın; nerelerde daimi olarak çekilmeyeceği, hangi kapalı yerlere konulacağı, nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağı, kamu kurum ve kuruluşlarından başka yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceği, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı yüzer birliklerinde ve Türk Bandıralı ticaret gemilerinde Bayrak çekme ve indirme zamanları ile Bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak törene ilişkin hususlar, tüzükte gösterilir. (1)

Bayrağın Yarıya Çekilmesi

Madde 4 – Türk Bayrağı, yas alameti olarak 10 KASIM'da yarıya çekilir. Yas alameti olmak üzere
Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Başbakanlıkça ilan edilir.
–––––––––––––––
(1) 2/1/2017 tarihli ve 680 sayılı KHK’nin 49 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Türk Silahlı Kuvvetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi eklenmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7072 sayılı Kanunun 48 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.

Bayrağın Selamlanması

Madde 5 – Çekilmesi ve indirilmesi esnasında veya tören geçişlerinde Bayrak, cephe alınarak selamlanır.

Bayrağın Örtülebileceği Yerler

Madde 6 – Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve tüzükte belirlenecek asker ve sivil kişilerin cenaze törenlerinde bunların tabutlarına, açılış törenlerinde ATATÜRK heykellerine veya resmi yemin törenlerinde masalara örtülebilir. Ayrıca milli örf ve adetler göz önünde tutularak Bayrağın diğer kullanılma şekil ve yeri tüzükte gösterilir.

Yasaklar

Madde 7 – Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi
değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya uniforma şeklinde giyilemez.
Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında
kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz.
Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta
bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.
Bu Kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır.

Cezalar

Madde 8 – (Değişik: 23/1/2008-5728/421 md.)
Bu Kanuna ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak Bayrak yapmak, satmak ve kullanmak yasaktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan Bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatılır.
Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi uyarınca idarî para ceza verilir.

Tüzük

Madde 9 – Bu Kanunun ilgili maddelerinde tüzükte düzenleneceği belirtilen hususlar ile kanunun
uygulanmasına ilişkin diğer esaslar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak tüzükte gösterilir.

Yürürlükten kaldırılan kanun:

Madde 10 – 29 Mayıs 1936 Tarih ve 2994 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 11 – Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Türk Bayrağının ebadını hesaplamak için örnek verelim ,
G = Genişlik
L = Boy esasına dayanır.
Ebad olarak L = 1,5 x G En ne ise boy onun 1,5 katıdır.
Örneğin : 100 x 150 cm Türk Bayrağı için
G = 100 cm
L = 1,5 x G 1,5 x 100 cm = 150 cm
Sonuç : 100 x 150 cm

T.C Bayrak Kanunu ve TSE Ebadlarına göre Türk Bayrağı ölçüleri aşağıda verilmiştir.

1 x 1.5 cm Türk Bayrağı 
2 x 3 cm Türk Bayrağı
3 x 4.5 cm Türk Bayrağı
4 x 6 cm Türk Bayrağı
5 x 7.5 cm Türk Bayrağı
6 x 9 cm Türk Bayrağı
7 x 10.5 cm Türk Bayrağı
8 x 12 cm Türk Bayrağı
10 x 15 cm Türk Bayrağı
12 x 16 cm Türk Bayrağı
14 x 21 cm Türk Bayrağı
15 x 22.5 cm Türk Bayrağı
17 x 25.5 cm Türk Bayrağı
18 x 27 cm Türk Bayrağı
20 x 30 cm Türk Bayrağı
30 x 45 cm Türk Bayrağı
40 x 60 cm Türk Bayrağı
50 x 75 cm Türk Bayrağı
60 x 90 cm Türk Bayrağı
70 x 105 cm Türk Bayrağı
80 x 120 cm Türk Bayrağı
100 x 150 cm Türk Bayrağı
120 x 180 cm Türk Bayrağı
150 x 225 cm Türk Bayrağı
200 x 300 cm Türk Bayrağı
300 x 450 cm Türk Bayrağı
400 x 600 cm Türk Bayrağı
500 x 50 cm Türk Bayrağı
600 x 900 cm Türk Bayrağı
700 x 1050 cm Türk Bayrağı
800 x 1200 cm Türk Bayrağı
10 x 15 Metre Türk Bayrağı
20 x 30 Metre Türk Bayrağı
30 x 45 Metre Türk Bayrağı
40 x 60 Metre Türk Bayrağı


bayrak kanunu, türk bayrağı kanunu, 2893 sayılı bayrak kanunu, altın sözler, bayrak neyin sembolüdür, özlü sözler, türk bayrağı, türk bayrağı ölçüleri tse, tse türk bayrağı ebadları

İSTİKLAL MARŞI

12 Mart 2020 Perşembe / No Comments
bayrağımız, hakka tapan, hürriyet, istiklal marşı, istiklal marşı 10 kıta, istiklal marşı on kıta, kurtuluş savaşı, mehmet akif ersoy şiirleri, türk bayrağı, milli marş, milli marş sözleri

İSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak!
O benimdir, o benim milletimindir ancak!
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar.
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,
‘Medeniyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar?
Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın,
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Bastığın yerleri ‘toprak’ diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.
Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.
Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma’ bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım.
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım;
Fışkırır  rûh-ı mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım!
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet,
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
                                                            Mehmet Akif Ersoy


bayrağımız, hakka tapan, hürriyet, istiklal marşı, istiklal marşı 10 kıta, istiklal marşı on kıta, kurtuluş savaşı, mehmet akif ersoy şiirleri, türk bayrağı, milli marş, milli marş sözleri

ayrağımız, hakka tapan, hürriyet, istiklal marşı, kurtuluş savaşı, türk bayrağı, mehmet akif ersoy şiirleri, istiklal marşı on kıta, istiklal marşı 10 kıta

MİLLET RUHU!

31 Ocak 2020 Cuma / No Comments
asırlar boyu, esaret, gelenek, millet nedir, ulus nedir, millet ve ulus arasındaki fark, millet ruhu, milliyetçilik, mülteci, şehadet, tarih, türk devletleri, türk milleti, türk tarihi, ülkücülük,
türk bayrağı, esaret, gelenek, millet nedir, millet ruhu, millet ve ulus arasındaki fark, milliyetçilik, bayrak, şehadet, tarih, türk devletleri, türk milleti, türk tarihi, ulus nedir, ülkücülük, 
MİLLET RUHU

Türk Milleti asırlar boyunca devletler kuran bir gelenekten gelmektedir.
Boyunduruk altında yaşamayı asla kabul etmemiştir.
Mülteci olmamış, hiç bir devlete sığınmamıştır.
Gerektiğinde kanını dökmekten, canını vermekten çekinmemiştir.
Tarihe altın harflerle özgürlük mücadelesini yazmıştır.
Kanı ile şehadet yazan bir milletin tarihinde esaret olmaz...

*

MİLLET-ULUS FARKI?

Bugün, bir vakitler dilde yapılan aşırı arılaştırmanın zararlarını çekiyoruz. Maddî-mânevî türlü ortaklıkların bir vatan üzerinde bir araya getirdiği büyük camiaya millet deniyor. 

Bu bir Arapça asıllı kelime. Bu kelime bir dönem Türkçe’den atılarak yerine ulus kelimesi konmak istendi. Millet Arapça asıllı. Ulus ise Moğolca. Bir büyük dil unsurunu, bir kavme millet şuurunu veren kelimeyi sırf Arapça diyerek dilinizden ihraç edip Moğolca’dan Türkçe’ye girmiş kelimeyi sun’i bir şekilde onun yerine ikame etmeye kalkışırsanız o gün olmasa bile 25 veya 50 sene sonra bile mefhumlar kargaşasına, kavramlar kavgasına yol açar buradan da sosyal ve kültürel çatışmalara gidersiniz. Çünkü müşterekler ortadan kalkar. Bir dönem bazıları birinci, diğerleri ikinci kelimeden kaçındılar, bu kelimeler, o kimseyi çözmek için şifre gibi görüldü. Şu gün sözlükler ulus ve millet kelimelerini eş anlamlı olarak veriyor. Konuşmalar da bu şekilde olmakta. Doğrusu bu değil. Ulus, bir millet içindeki alt kavimlerden her biridir. Fakat bu gerçek zaman içinde unutulmuştur. 

Türkiye’de Türk milleti vardır. Bu milletin içinde de Çerkezler, Kürtler, Boşnaklar, Araplar, Arnavutlar vs. yaşıyor. Eğer bu farkı bilmez, yeniden gündeme getirip vicdanlara kabul ettiremezseniz bazı birleştirme çabalarında zorlanırsınız. Tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek dil.. Gündemde bu söylem var. Yanlış mı? Değil. Ama slogandan kurtarıp onu izah etmek, kabul ettirmek lazım. Sloganlar bize bir şey katmadı. Dil unsuru da tıpkı millet-ulus farkı gibi. Onun için “ulus devlet” tabiri hatalıdır. Türkiye Cumhuriyeti bir millî devlettir. Ulus dersen alt kavim durumuna düşersin. Türkçe, milletin dilidir. Ulusun dili ise çok ayrıdır. Yurdumuzdaki Çerkez, Kürt, Arap ulusları kendi aralarında kendi ana dillerini kullanmaktadırlar. Kullanabilmeleri de haklarıdır. Zaten çok şey bu hakkın yasaklanmasından doğdu. Türk milletini temsil eden bayrak bellidir. Türk milleti var ki bayrağı var. Bu bayrak sadece kendi semalarımızda değil. 

NATO’da BM’de AP’de hemen her ülkedeki elçilik ve konsolosluğumuzda dalgalanmakta. Bu milletin resmi dili Türkçe’dir. Osmanlıda da Türkçe resmi dildi. Zaten vatan tek olmazsa millet birliği kalamaz. Türkçe de vatan da bugün budanmış ağaç gibi. Türkçe konuşan Türk, dün bir imparatorluk yönetiyor, dünyaya hükmediyordu. Bugünse bir avuç Kürdü idare edemiyoruz. Üstelik onlar din kardeşimiz.

asırlar boyu, esaret, gelenek, millet nedir, ulus nedir, millet ve ulus arasındaki fark, millet ruhu, milliyetçilik, mülteci, şehadet, tarih, türk devletleri, türk milleti, türk tarihi, ülkücülük, 

CUMA MESAJLARI

13 Temmuz 2017 Perşembe / No Comments
15 Temmuz mesajları, birlik ve beraberlik mesajları, cuma mesajları, cuma tebriği, en güzel cuma mesajları, resimli cuma mesajları, türk bayrağı, Türkiye, şehitler cuma, gaziler cuma

Her gününüz Cuma olsun 
*
Hayırlı Cumalar 
*
Türkiyem;
Hep birlikte çok daha güzeliz... 15 Temmuz mesajları, birlik ve beraberlik mesajları, cuma mesajları, cuma tebriği, en güzel cuma mesajları, resimli cuma mesajları, türk bayrağı, Türkiye, şehitler cuma, gaziler cuma

BAYRAĞIMIZ BAĞIMSIZLIĞIMIZDIR

26 Kasım 2016 Cumartesi / No Comments
 al bayrak, ay yıldız, bağımsızlık sembolü, bayrak, düşmanlarımız kimler, gökyüzü, hain ne demek, resimli mesajlar, resimli sözler, türk milleti, Türkiye, bayrak neyin sembolü, türk bayrağı

BAYRAĞIMIZ BAĞIMSIZLIĞIMIZDIR

Ay Yıldızlı Al Bayrak, gökyüzünde dalgalandığı sürece,
Türkiye hep var olacaktır. 
Bayrağımızı indirmeye kimse cüret edemeyecektir.
Cüret etmek isteyecek olan hainler ve düşmanlar,
 karşılarında her zaman Türk Milletinin yiğit evlatlarını bulacaktır. 
al bayrak, ay yıldız, bağımsızlık sembolü, bayrak, düşmanlarımız kimler, gökyüzü, hain ne demek, resimli mesajlar, resimli sözler, türk milleti, Türkiye, bayrak neyin sembolü, türk bayrağı

TÜRK BAYRAĞI

24 Ekim 2016 Pazartesi / No Comments
arif nihat asya, bayrak, bayrak şiiri, ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, bayrak nedir, bayrak ne anlam taşır, türk, türk bayrağı, bağımsızlık sembolü nedir,

BAYRAK

"EY! MAVİ GÖKLERİN BEYAZ VE KIZIL SÜSÜ
KIZ KARDEŞİMİN GELİNLİĞİ, ŞEHİDİMİN SON ÖRTÜSÜ
IŞIK IŞIK, DALGA DALGA BAYRAĞIM
SENİN ALTINDA DOĞDUM
SENİN ALTINDA ÖLECEĞİM..."arif nihat asya, bayrak, bayrak şiiri, ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, bayrak nedir, bayrak ne anlam taşır, türk, türk bayrağı, bağımsızlık sembolü nedir,